Catalunya proposa una nova normativa estatal per impulsar la mobilitat elèctrica

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) i una cinquantena d’agents públics i privats han signat l’adhesió a una proposició de llei que modifiqui la normativa estatal i permeti l’impuls de la mobilitat elèctrica a Catalunya i al conjunt de l’Estat espanyol.

Aquesta proposta de “Ley de medidas de fomento para la electrificación del transporte por carretera” té el suport d’empreses energètiques, de l’automoció, de fabricants d’equips tecnològics de recàrrega, d’empreses TIC, de centres tecnològics i de recerca referents en noves tecnologies energètiques, de despatxos d’advocats especialistes en energies renovables i també d’administracions locals, i es pretén que els partits polítics l’assumeixin i la debatin al Congrés dels Diputats. L’acte ha estat presidit pel president de l’ICAEN i conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i la directora de l’ICAEN i coordinadora de la iniciativa, Assumpta Farran.
El conseller Baiget ha destacat que "es tracta d'una proposta catalana per afavorir la mobilitat elèctrica al país" fruit del consens entre el sector públic i el privat, i ha destacat que "hem fet tota la feina perquè els partits polítics no tinguin excusa i aquesta iniciativa sigui una de les primeres que es tramiti aquesta nova legislatura".
La proposició de Llei es presentarà als diferents grups polítics del Congrés del Diputats per tal que la presentin i tramitin en l’actual legislatura. El text suposa la modificació de 7 normatives de caràcter bàsic estatals, entre les quals hi figuren 3 lleis, 2 reals decrets legislatius i 2 reals decrets. Els marcs reguladors que es veuen afectats són la Llei del Sector Elèctric, la Llei de Trànsit i Circulació, la Llei d’Hisendes Locals, la Llei que regula els contractes d’aparcaments, la Llei d’Impostos Especials, així com els reals decrets que regulen les activitats de transport, distribució i comercialització d’electricitat i la regulació dels gestors de càrrega. A més, també incorpora nous articles per tal de dissenyar un mecanisme estable d’ajuts econòmics per a l’adquisició de vehicles elèctrics.


La identificació de les barreres que limiten el desenvolupament de la mobilitat elèctrica i l’elaboració de la noves propostes normatives ha anat a càrrec del grup de treball de normativa del Pla estratègic per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per al Vehicle Elèctric a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC). L’articulat de la proposta de proposició de “Ley de Medidas de fomento para la electrificación del transporte por carretera“ incideix en:
- Simplificar la figura del gestor de recàrrega, per tal que sigui més accessible a totes les empreses i a les administracions públiques oferir la recàrrega d’electricitat sempre i quan ho facin de forma gratuïta. Aquesta mesura facilitaria que centres comercials, establiments hotelers, centres d’oci, empreses d’aparcaments d’ús públic i també les administracions locals puguin facilitar la recàrrega, generalment a baixa potència, sense costos que la facin inviable i amb plena seguretat jurídica.
- Reduir els costos fixos del sistema elèctric per a la infraestructura estratègica de recàrrega ràpida mentre la mobilitat elèctrica no assoleixi el volum necessari que permeti la viabilitat de models de negoci vinculats a aquesta modalitat.
- Incorporar la possibilitat que els municipis puguin realitzar bonificacions de fins al 100% en l’impost de vehicles de tracció mecànica per als vehicles elèctrics
- Establir en el 15% el mínim de places d’aparcament públics o de rotació dotades amb infraestructura de recàrrega normal. Aquesta xifra s’hauria d’assolir l’1 de gener de 2019. De manera complementària, es proposa la no necessitat de disposar d’escomeses independents quan la potència a utilitzar per a la recàrrega de vehicles elèctrics sigui inferior al 25% de la potència ja contractada, fet que suposa un estalvi econòmic per al titular de la infraestructura.
- Fixar en el 5% el mínim de places d’estacionaments municipals de caràcter públic i en via pública dotats amb recàrrega elèctrica normal per als municipis de més de 20.000 habitants. Aquestes places haurien de tenir una reserva preferent entre les 20.00 i les 7.00 hores, per tal de traslladar els consums als horaris de menys demanda i així facilitar la gestió del sistema elèctric. Aquesta mesura hauria d’estar implementada l’ 1 de gener de 2018.
- Engegar un pla estable d’ajuts econòmics per al vehicle elèctric ininterromput fins l’any 2020, dotat amb un mínim de 20 milions d’euros anual, per evitar que les vendes es concentrin en moment determinats i després quedin aturades fins a l’aprovació de nous ajuts, com succeeix actualment. El pressupost total a dedicar a aquest pla plurianual en la seva totalitat seria molt inferior al que es dedica a cada edició del pla PIVE. L’Estat espanyol només ha dedicat 4,6 milions d’euros a aquest concepte el 2016, molt per sota de les xifres d’altres països europeus.
 

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.