Com serà el règim econòmic d'energies renovables?

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic té en curs de tramitació un Projecte de Reial Decret pel qual es regula el règim econòmic d'energies renovables per a instal·lacions de producció d'energia elèctrica.

L'àmbit d'aplicació del reial decret està centrat en  les instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables definides en la categoria b) de l'article 2 de Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, que compren principalment la producció fotovoltaica, eòlica i hidràulica entre altres.

El Reial Decret, de publicar-se en l’actual versió, autoritza:             

  • que s’estableixi per ordre ministerial el procediment de subhasta, per a l'accés al Règim Econòmic d'Energies Renovables i les característiques d'aquest règim.
  • que la retribució de les instal·lacions acollides al Règim Econòmic d'Energies Renovables serà el preu percebut, en cada període de negociació, per cada unitat d'energia de subhasta venuda al mercat diari i intra-diari, i serà el preu d'adjudicació resultant de la subhasta.

Inviable l’activitat prevista a la Llei del Sector Elèctric d’Emmagatzematge Energètic i d`altres tecnologies de generació

La comissió d’Energia dels Enginyers Industrials de Catalunya ha estudiat el text i ha manifestat al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic la preocupació que ja va mostrar en la consulta sobre emmagatzematge realitzada el passat mes de juny. Demana que en el disseny de les subhastes previstes sobre Retribució de les instal·lacions acollides al Règim Econòmic d'Energies Renovables, es tingui en compte l'impacte sobre l'emmagatzematge, que és una activitat lligada a la implantació dels RES i al seu torn absolutament necessària per aconseguir una descarbonització efectiva.

Per tot l'anterior els Enginyers Industrials de Catalunya consideren que el sistema de retribució de les energires renovables no hauria d’impactar negativament en les diferents tecnologies de generació reconegudes i actives en el sistema; en cas contrari, el mecanisme de subhastes expulsaria del mercat, per entrada en pèrdues, els sistemes d'emmagatzematge, l'equipament de backup com són els CCGT., especialment si s’hibriden amb bateries i fins i tot altres sistemes de generació.

Les subhastes han de respectar que la generació d’energia és una activitat liberalitzada

El mecanisme de subhastes, que sens dubte pot ser necessari per atraure els inversors i aconseguir la necessària implantació dels RES prevista en el PNIEC, no hauria d'entrar en conflicte amb el concepte de mercat de generació definit com una activitat liberalitzada sent necessari establir una regulació de mercat de forma que s'integrin tècnica i econòmicament totes les tecnologies de forma eficient i no es converteixin en deficitàries.

Una regulació equilibrada i amb visió de futur és especialment important, si com diu el PLTETE, amb objectiu a l'horitzó 2030, el 70% de la producció elèctrica ha de ser d'origen renovable. “Els RES aporten fonamentalment MWh i la corba de demanda es mesura en kW. És a dir, la resta de les tecnologies, inclòs l'emmagatzematge, hauran de cobrir al menys aquest 50% del temps d'intermitència tant en potència demandada com en l'energia necessària pel que han de ser adequadament retribuïdes."

Les subhastes de generació renovable han de respectar la neutralitat tecnològica

Aquestes consideracions cobren especial significat en relació amb el Projecte de Reial Decret pel qual es regula el règim econòmic d'energies renovables per a instal·lacions de producció d'energia elèctrica, especialment les referides a la necessitat que que els mecanismes de subhasta salvaguardin la neutralitat tecnològica anteriorment esmentada. Pels Enginyers, aquest projecte de Reial Decret pot introduir serioses disfuncions en el sistema elèctric vist és en el seu conjunt.

A curt termini, aquest sistema va incentivar els inversors perquè es compleixin els pressupostos d'instal·lacions de PNIEC i de l'PLTETE actualment en tramitació ja que garanteix la rendibilitat, però pot tenir importants conseqüències sobre el sistema.

A mesura que la quantitat d'energia posada al mercat per les RES creixi i els costos marginals tendeixin a zero, i es produeixin vessaments d’energia el fet de garantir la retribució pactada en la subhasta, encara amb els ajustos que s'indiquen, exigirà o bé modificar les normes de funcionament de l'OMIE per garantir un equilibri econòmic entre les diferents tecnologies que seran absolutament necessàries, més tenint en compte que fins a la fi de 2027 estarà en funcionament tot el parc nuclear, o bé transferir els extra-costos a d`altres agents.

Aquest plantejament farà que les diferències entre el preu de mercat i a la retribució de les RES s’haurien de  traslladar a la tarifa mitjançant peatges o càrrecs segons la Llei 24/2013 o bé s'absorbeixen pels diferent agents ja siguin comercialitzadors, contractes bilaterals, PPA, etc.

L'ús desproporcionat del mecanisme de subhastes pot generar un nou dèficit tarifari

En qualsevol cas es desequilibra la "garantia d'estabilitat tècnica i econòmica de sistema" que el PLTETE considera fonamental ja que d'alguna manera es podria produir un "dèficit tarifari 2" i que algunes tecnologies de generació siguin deficitàries.

Quan es proposa utilitzar com a referència el preu de mercat a termini en lloc de mercat diari o intradiari, convé recordar que donada l'heterogeneïtat dels agent es podria reproduir els problemes quan el preu de l`energia a la tarifa es determinava per subhastes d'energia trimestrals, el que va produir tal distorsió que va haver de passar-lo al sistema actual de preus horaris referenciats al mercat gestionat per l`OMIE.

Canvis tècnics i administratius amb la introducció massiva de punts de generació d’energies renovables sense que es contemplin solucions als reptes de gestió 

Un tema no menor, lligat a la introducció de les RES , es que en nombre d’unitats la major part es situaran a la xarxa de distribució. Aquest fet implica que les inversions materials i l’operació de la Xarxa de Distribució recau sobre les empreses distribuïdores. Els distribuïdors es converteixen en operadors i gestors de la  distribució.

Aquestes hauran d’ocupar-se no solament de l'operació i gestió elèctrica sinó també dels mitjans, el tractament i la gestió de la informació necessàries per al seu correcte funcionament. Tema no resolt avui dia pel sistemes de  retribució de la distribució, en què es prioritzen altres aspectes i és de vital importància una nova regulació per l'èxit de la transformació de la distribució en unes xarxes amb alta capacitat d’inserció de RES.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.