ISO 50001: 2018. Sistemes de gestió de l’energia

Cada vegada més la gestió de l’eficiència energètica és un repte i una necessitat que les organitzacions han de tenir en compte sobretot en el context de transició energètica en el què estem immersos. Establir una política de gestió de l’energia (SGEn) permet establir una metodologia de treball basada en la millora continuada en el desenvolupament de les activitats, productes i serveis que interactuen amb l’ús de l’energia i, d’aquesta manera, millorar el rendiment energètic de les organitzacions

La ISO 50001: 2018 és una normativa internacional desenvolupada per ISO (Internacional Organization for standardization) en el què es determinen els requisits per a la gestió de l’energia en una organització. L’objectiu final d’aquesta estratègia d’optimització és obtenir els resultats desitjats mitjançant l’establiment d’objectius i mesures quantificables.

El cicle es basa en el model PDCA: Plan Do Check Act i permet a les organitzacions:

  • Establir metes i objectiu per a complir la política i la planificació energètica per a prendre millors decisions.
  • Mesurar els resultats i comparar-los amb els objectius planificats .
  • Revisar l’eficàcia de la política energètica i la planificació.
  • Establir una política energètica i estratègia empresarial definida.
  • Treballar de manera continuada per a millorar la gestió i ús de l’energia.
  • Identificar els riscos i oportunitats que han d’integrar-se com a una estratègia d’alt nivell de manera que es garanteixi la integració dels principis de gestió de l’energia.

Les administracions públiques estan potenciant cada vegada més la implantació d’aquest tipus de sistema a través del seu reconeixement: no només subvencionant la seva implantació sinó també posant-la a com a requisit que permet identificar el compromís de l’organització amb l’eficiència energètica i la millora continuada.

Alguns exemples són l’estatut dels consumidors electrointensius o el RD56/2016.

Estatut dels consumidors electrointensius

El RD1106/2020 aprova l’Estatut dels consumidors electrointensius i dota determinades empreses industrial en els què el cost del subministrament elèctric és crític, un marc jurídic i econòmic al voltant dels costos energètics amb l’objectiu de millorar la seva competitivitat. L’estatut estableix compromisos en l’àmbit de l’eficiència energètica i entre ells està el disposar la ISO 50001 en un termini de dos anys (entre altres condicionants).

RD56/2016

El RD 56/2016 té com a objectiu impulsar accions per a estalviar l’energia primària consumida mitjançant la realització d’auditories energètiques cada 4 anys o bé implantant un sistema ISO 50001.

Tot fa pensar que en els pròxims anys aniran apareixent iniciatives com les que hem enumerat que permetin alinear els objectius de les organitzacions amb l’eficiència energètica.

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

energialogo