Nou reglament d’equips a pressió. REP 2021

L’11 d'octubre passat es va publicar al BOE el Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries (REP 2021), l'entrada en vigor del qual s'estableix per a el 2 de gener del 2022 i que deroga l'actual RD 2060/2008 de 12 de desembre (REP 2008).

Els requisits per a la instal·lació i posada en servei d'instal·lacions, el REP 2021 no difereix massa respecte al seu predecessor, encara que sí que inclou una nova categorització de contingut de fluids perillosos, i que requereixen una elaboració de projecte. Això, fet i fet, implica una actualització d'acord amb la reglamentació europea vigent de classificació de substàncies.

Així mateix, el cas d'instal·lacions que no requereixin projecte amb tots els equips de categoria inferior a la categoria I, a les quals es connectin, en ús o reserva, de manera no permanent, equips a pressió transportables, requeriran comptar amb un certificat d’instal·lació signat per empresa instal·ladora EIP-1, incloent esquema de principi de la instal·lació i els paràmetres principals de funcionament.

Pel que fa a les inspeccions periòdiques, el REP 2021 disposa que les inspeccions periòdiques han de ser realitzades per una empresa instal·ladora d'equips a pressió o per un organisme de control (depenent del tipus d'inspecció) i desapareixent l'opció d'inspecció per part de l'usuari o fabricant que sí que permetia el REP 2008.

Des del meu punt de vista, té especial significat la introducció d'un element que marcarà tendència en el futur i consisteix en la normalització de les operacions a realitzar a les inspeccions periòdiques: en concret i en el cas dels equips a pressió, prescriu que es realitzin les inspeccions d'acord amb els procediments establerts a la sèrie de normes UNE 192.011. És una millora no era procedent que cada organisme de control realitzés les inspeccions amb diferents procediments i criteris.

El reglament, en la seva disposició transitòria vuitena, obre una finestra temporal per regularitzar equips i instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del RD 809/2021, la instal·lació i el posterior funcionament dels quals s'hagi efectuat amb anterioritat a la seva entrada en vigor, però que, per diversos motius no existeixi constància de la presentació de la documentació requerida per a la posada en servei en l'administració competent en matèria d'Indústria, que s'hauran d'inscriure als registres de les comunitats autònomes respectives en el termini màxim de tres anys des de l'entrada en vigor del reial decret, és a dir el 2 de gener de 2025.

El REP 2021 inclou una nova ITC EP-07 “Terminals de gas natural liquat (GNL)” aplicable a modificacions, inspeccions periòdiques i reparacions de tots els equips de pressió inclosos en el Reglament d'equips de pressió instal·lats en terminals de GNL.

Es tracta en definitiva d'un nou reglament que no ha pretès ser un canvi radical respecte al REP 2008, sinó en tot cas una actualització del seu predecessor. El dota de coherència jurídica en recolzar-se constantment al Reial Decret 709/2015, cosa que no podia fer el REP 2008 per raons òbvies de temporalitat.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

seguretatlogo