Dubtes jurídics d’enginyers i enginyeres

Des de clàusules de contractes a jubilacions passant per qüestions de  facturació, deduccions de despeses de l’IRPF o dubtes sobre instal·lacions fotovoltaiques. Els temes que arriben a la taula de l’Àrea Jurídica d’Enginyers Industrials de Catalunya són molt diversos. El 2022 se n’han gestionat 676, cosa que significa que cada dia entren tres noves consultes d’assessorament als professionals. Però també es fan actuacions referents al funcionament de l’Associació i el Col·legi en seu àmbit intern. Per exemple, el 2022, que es van celebrar eleccions de renovació de les Juntes de Govern i Directives de COEIC i AEIC, des de l’àrea jurídica es va donar suport per desenvolupar els processos electorals.

Quins dubtes van plantejar els enginyers i durant l’any 2022?

L’assessorament es dona en tres àmbits professionals: civil, laboral i fiscal.

 1. En l’àmbit laboral els principals dubtes s’han plantejat en relació amb la jubilació, clàusules contractuals i acomiadaments. Pel que fa a la jubilació, la major preocupació dels jubilats és poder compatibilitzar la pensió de jubilació amb l’exercici professional. Al respecte, indicar que des de l’Àrea Jurídica s’ha elaborat la segona versió de l’informe referit a la jubilació dels professionals de l’enginyeria industrial (any 2022). Així mateix, es va publicar a Fulls d’Enginyeria un informe sobre el nou sistema de cotitzacions dels autònoms que ha entrat en vigor l’1 de gener de 2023 i sobre el qual es va realitzar una jornada informativa el passat dia 28 de novembre on es van respondre diversos dubtes sobre aquest tema.
 2. En l’àmbit civil els dubtes principals es relacionen amb les atribucions dels professionals de l’enginyeria i la resposta que des de les administracions s’efectua de les seves competències en camps diversos, com ara, instal·lacions de tot tipus, l’urbanisme, l’edificació, etc. D’altra banda, a l’any 2022 s’ha detectat un important increment de consultes referides a les instal·lacions solars fotovoltaiques, la coordinació de seguretat i salut,  la casuística en l’execució d’obres (renúncies, desacords amb els clients, etc.) i la redacció de les bases dels processos de selecció de places que han desenvolupat les administracions.
 3. Pel que fa a l’àmbit fiscal, els dubtes habituals cada any fan referència a facturació de treballs, impostos, deduccions de despeses  a efectes de l’IRPF, especialment pel que fa a la quota de col·legiació, dubtes a l’hora de presentar les diferents declaracions fiscals i assessorament per tal de donar resposta als possibles requeriments de l’Administració Tributària.

Les 10 actuacions més rellevants en l’àmbit intern

Són molt variades, entre d’altres:

 • Emetre informes en relació amb consultes de normativa o interpretació dels estatuts.
 • Tramitar els expedients deontològics incoats als col·legiats.
 • Donar trasllat a les comissions i persones interessades de la normativa que es remet a les institucions, als efectes de poder formular al·legacions (l’any 2022 s’han tramitat 39 normes de tot tipus).
 • Tramitar al Departament de Justícia els canvis en el llistat de pèrits judicials i al Registre Mercantil i a l’Agència Tributària de les persones expertes en valoracions i taxacions.
 • Gestionar el registre de societats professionals.
 • Interposar el recursos administratius o judicials que escaiguin en defensa de l’enginyeria (més de 20 l’any 2022).
 • Revisar el cartipàs d’Enginyers Industrials de Catalunya
 • Revisar la correcta aplicació de la normativa de protecció de dades a les institucions (adaptació d’impresos, contractes, web, formació al personal etc.).
 • Assessorar a les altres àrees dels Enginyers Industrials de Catalunya.
 • Actualitzar el RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores), al qual estan inscrits els Enginyers Industrials de Catalunya i els Registres dels Grups d’Interès.

Com es valora l’assessorament jurídic per part del col·lectiu?

Segons les enquestes de satisfacció dels usuaris, la valoració del servei és bona i, com s’apuntava anteriorment cada any s’incrementa el nombre de consultes rebudes. El 2022 s’ha arribat a les 676. A més, s’ha posat en marxa un nou procediment d’enquestes de valoració del servei (la nota mitjana ha resultat d’un 4’8 sobre 5).

Reptes pel 2023

Les institucions dels enginyers es troben en un constant procés de millora contínua. Per això, l’Àrea Jurídica s’ha fixat el repte de donar resposta a totes les consultes de manera més ràpida i eficaç per tal d’esdevenir un servei de valor, atenent que els professionals que utilitzen l’assessorament sovint manifesten la seva satisfacció amb l’atenció rebuda. En definitiva, vol ser un dels element que permeti a la persona integrada a Enginyers Industrials de Catalunya arribar a la conclusió que els serveis que té a l’abast justifiquen formar part del col·lectiu.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.