La comercialització de l’energia elèctrica

La comercialització és l’activitat que consisteix a vendre l’energia elèctrica als clients finals o consumidors: particulars i empreses. La realitzen les empreses comercialitzadores que adquireixen la que consumeixen els seus clients al mercat elèctric majorista a nivell de la xarxa de transport (400 i 220 kV), i la venen al nivell de tensió al qual estan connectats a la xarxa elèctrica de distribució: alta o baixa tensió.

Les comercialitzadores són un tipus d’empreses que no requereixen un nivell elevat d’inversió com, per exemple, les de generació d’energia elèctrica, però, a canvi, treballen amb marges comercials molt reduïts i han de fer front a un risc elevat de pèrdues econòmiques, en funció de la seva gestió comercial i de mercat.

Els preus als quals les comercialitzadores venen l’energia elèctrica als clients poden ser fixos o indexats. Els preus fixos, per a cadascun dels períodes horaris de la tarifa d’accés (punta, plena o vall en baixa tensió i P1 a P6 en alta tensió) i pels termes de potència i d’energia queden especificats al contracte que signen la comercialitzadora i el client per a un període temporal, normalment d’un any. En aquest cas, la comercialitzadora ofereix al client un producte d’elevat valor afegit.

Pel que fa als preus indexats, es fixen contractualment amb una fórmula que varia en funció del preu horari del mercat diari i només carrega un coeficient de pèrdues elèctriques (per passar l’energia del nivell de tensió del client al de transport del mercat) i un altre pels costos operatius per la gestió de mercat que realitza l’empresa. En aquest cas, la comercialitzadora fa una gestió de menys valor afegit, ja que és el client qui assumeix el risc de les variacions dels preus del mercat. Un mercat amb alta volatilitat, molt superior a la dels mercats financers, perquè està molt afectat per les condicions meteorològiques, que afecten al comportament de la demanda elèctrica i a la generació d’energies renovables: hidràulica, eòlica i fotovoltaica.

Les comercialitzadores han de fer la previsió de la corba de demanda elèctrica horària del conjunt del seus clients, ja que l’energia elèctrica s’adquireix mercat majorista de forma anticipada al consum mitjançant ofertes telemàtiques de quantitat i preu horaris que les comercialitzadores envien cada dia a l’operador de mercat OMIE.

Per fer aquestes previsions, les comercialitzadores utilitzen les corbes de consums històriques del conjunt dels clients corresponents a dies similars anteriors. Les més grans disposen de sistemes informàtics més sofisticats basats en la segmentació prèvia dels clients i l’ús de la monitorització del consum en línia dels consumidors que consideren més representatius.

Les comercialitzadores han de mantenir davant de l’operador de mercat un aval bancari pel total de la facturació màxima mensual que poden adquirir al mercat majorista perquè l’entitat bancària es faci càrrec de l’import mensual d’adquisició d’energia a OMIE en cas d’impagament.

La gestió de riscos prudent que han de realitzar les comercialitzadores per a la seva cartera de clients amb preu fix consisteix a assegurar els preus de futur en un percentatge important de les energies horàries que tenen contractades pels propers mesos a través del mercat de futurs, que cotitza tots els dies laborables amb productes de diferents horitzons temporals: mensuals, trimestrals i anuals.

Hi ha comercialitzadores de diferents característiques. En una primera consideració, podríem dividir-les entre empreses tradicionals i nous entrants. Les primeres són les filials de comercialització dels grups empresarials elèctrics que operen a Espanya des de fa anys: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP (Energia de Portugal), Viesgo... I, a Catalunya, les filials d’empreses distribuïdores comarcals: Estabanell, Electra Caldense, etc. Els nous entrants són, en general, empreses filials de grups tradicionals d’altres països com EGL (grup privat suís) o Centrica (grup privat britànic), o empreses locals de nova creació com Nexus, Factor Energia, Audax, Holaluz, etc.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.