La prevenció de riscos laborals aplicada al facility management (II)

(continuació d'aquest article)

El deure de cooperació que imposa la normativa de referència (RD 171/2004) serà d'aplicació a totes les empreses concurrents al mateix centre de treball (empreses concurrents són aquelles que coincideixen al mateix temps en el mateix lloc – edifici, instal·lació – àmbit espacial).

empresa propietat

obra

 

Quan cal dur a terme la coordinació d'activitats empresarials?

Es troben dins de l'abast de la coordinació d'activitats empresarials els següents supòsits:

 • Concurrència de treballadors de diverses empreses en un mateix centre de treball.
 • Concurrència de treballadors de diverses empreses en un centre de treball del que un únic empresari és titular.
 • Concurrència de treballadors de diverses empreses en un centre de treball quan existeix un empresari principal.

Aquestes empreses hauran d'informar recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin en el centre de treball que puguin afectar els treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, en particular sobre aquells que es puguin veure agreujats o modificats per circumstàncies derivades de la concurrència d'activitats.

Aquesta informació ha de ser suficient i haurà de proporcionar-se:

 • Abans de l'inici de les activitats.
 • Quan es produeixi un canvi en les activitats concurrents que sigui rellevant a efectes preventius.
 • Quan s'hagi produït una situació d'emergència.

La informació es facilitarà per escrit quan alguna de les empreses generi riscos qualificats com a greus o molt greus, com ara:

 • Empreses en què hi hagi risc d'exposició a radiacions ionitzants, agents tòxics i molt tòxics, a agents cancerígens, mutagènics o tòxics per a la reproducció, a agents biològics de grups 3 i 4.
 • Empreses que es dediquin a la fabricació, manipulació i utilització d'explosius (Articles pirotècnics i altres objectes o instruments que continguin explosius).
 • Empreses mineres a cel obert i d'interior (mines, pedreres, etc.) i que realitzin sondejos en superfície terrestre o en plataformes marines.
 • Empreses del sector de la construcció (quan facin excavacions, moviments de terra i túnels).
 • Empreses del sector siderúrgic.
 • Empreses que produeixin o utilitzin gasos comprimits, liquats o dissolts.
 • Empreses que produeixin concentracions elevades de pols de silici.
 • Sense perjudici de l'anterior es recomana, deixar registres per escrit que serviran davant una possible inspecció.

Cada empresari ha d'informar els seus treballadors respectius dels riscos derivats de la concurrència d'activitats empresarials en el mateix centre de treball.

En resum, en aplicació del protocol CAE i compliment del RD 171/2004 (coordinació d'activitats empresarials - CAE), la obligació de la propietat (o promotor de les obres en l'àmbit de la construcció) és transmetre a les empreses concurrents en el seu centre de treball tota la informació rellevant als riscos que puguin derivar-se de les condicions del lloc de treball, és a dir, del propi immoble o Instal·lacions.

Com fer-ho? 

Manual de l'edifici / EERR (Avaluació de riscos) de l'immoble o instal·lació:

 • L'objectiu d'aquest document és analitzar i supervisar les condicions de seguretat i salut en el centre de treball, d'acord amb la reglamentació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. La finalitat principal és la de detectar aquells factors de risc que puguin ser eliminats o minimitzats, així com aquells incompliments de la legislació vigent que suposin un risc en si mateix, i qualsevol altra recomanació que s'estimi necessària per millorar les condicions de seguretat i salut en els llocs de treball que puguin derivar-se de les activitats de manteniment, reparació i neteja a les zones comunes de l'edifici.
 • Aquest document és també un punt de partida per a un posterior anàlisi en detall dels riscos associats als llocs de treball de cadascuna de les empreses que puguin participar en els treballs anteriorment esmentats, perquè puguin adaptar els seus propis processos productius a les condicions de l'entorn.
 • La propietat informarà a aquestes empreses, per mitjà d’aquest document, dels riscos associats a les seves instal·lacions com a mitjà fonamental de la Coordinació d'Activitats empresarials, atenent les prescripcions establertes en el capítol 2 de l'RD 171/2004, que estableix el deure de cooperació i els mitjans de coordinació entre les diferents empreses.
 • Es lliurarà, a més, la informació relativa a Emergències i Evacuació mitjançant el document (Pla d'Emergència / PAU) vigent en data d'incorporació de cada empresa al centre de treball.
 • Plataforma CAE:

Aquestes eines són molt utilitzades donat que serveixen també com a garantia d'un control d'accessos a les instal·lacions, aplicant un valor afegit de seguretat.

A l’hora de fer servir aquestes eines, no hem d’oblidar el seu objectiu principal, que és el compliment de la normativa CAE en benefici del ja dit control de seguretat més inclinat a principis de no - vandalisme o també a la protecció administrativa de la propietat davant temes administratius i de responsabilitat subsidiària.

D'acord amb els supòsits establerts al R.D. 171/2004, que desenvolupa l'art. 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i a la Llei 54/2003 de 12 de desembre, aquestes plataformes haurien de perseguir i amb això garantir el compliment dels següents objectius:

 • L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva establerts a la normativa vigent per les empreses concurrents en el centre de treball.
 • L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre de treball. Haurien de sol·licitar els Documents Preventius necessaris en cada cas (que haurien d’incloure la seva avaluació de riscos) de les diferents empreses per a la seva revisió en veure com s'han adaptat a les condicions imposades pel lloc de desenvolupament dels seus treballs.
 • Haurien també de controlar les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de treball, en particular quan puguin generar riscos qualificats com greus o molt greus, o quan es desenvolupin en el centre de treball activitats incompatibles entre si per la seva incidència en la seguretat i la salut dels treballadors.
 • Haurien també de revisar l'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar els treballadors de les empreses concurrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.
 • Reunions i actes de reunions CAE: Es duran a terme les reunions de coordinació necessàries per tal de determinar les mesures preventives i correctives aplicables. En aquestes reunions es farà l'intercanvi d’informació rellevant entre les empreses concurrents (inclosa la informació d’evacuació i emergència) i es deixarà reflectit a l'acta de la reunió. A més, s’establiran els acords necessaris en matèria de col·laboració preventiva per la reducció dels riscos que les instal·lacions i les feines puguin ocasionar.
 • Designació d’un responsable de CAE

Es pot designar una persona competent (tècnic) que tingui la capacitat de revisar la documentació associada i revisar els acords establerts així com les condicions d’aplicació de les mesures adoptades (una persona per a cada empresa).

Aquestes funcions de CAE poden ser desenvolupades a les obres de construcció pels recursos preventius de les empreses concurrents. I si les feines a realitzar són clarament una obra de construcció? Per tal d’identificar la documentació prèvia a gestionar, distingirem els casos: obres amb projecte i obres sense projecte.

CSS - obres amb projecte

Abans de començar l'obra, s'ha de tenir en el propi projecte constructiu l'Estudi de Seguretat i Salut o l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. L'obligatorietat d'un o l’altre ve determinada per dades relatives a l'obra a realitzar: pressupost, durada prevista i mà d'obra principalment. En el cas que hi hagi diverses empreses col·laborant simultàniament a la redacció de projecte, la normativa vigent estableix la necessitat de designar un CSS en fase de redacció de projecte.

L'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS) a què es refereixen l'article 4 i 5, del R.D. 1627, serà elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, la propietat. S'hi haurà de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra.

El contingut mínim dels documents es pot consultar en els ja citats articles 4 i 5 de la normativa de referència.

Pel que fa al CAE, havíem dit que aquest protocol sempre s'ha d'aplicar quan concorren empreses en un mateix centre de treball. Quan s'ha de realitzar una obra, aquest ESS o EBSS serà un Document d'Informació CAE necessari en aquest procés per a la propietat, ja que facilitarà a totes les empreses implicades la informació dels riscos relacionats amb l'obra prevista. Recordem també que hi ha d'haver un feed-back, ja que les empreses concurrents poden exposar condicionants que impliquin la necessitat d'acords de col·laboració en matèria de PRL (o la renovació d'acords anteriors). Aquesta informació haurà d’arribar a totes les empreses concurrents en el centre de treball (llogaters, mantenidors, empreses de neteja....)

Un cop completat el projecte i els seus documents Associats (entre ells l'ESS o EBSS), i superat ja el procés de licitació i / o adjudicació de l'obra, o simultàniament a aquest procés, el promotor (propietat) ha de designar un CSS en fase d'execució d’obra. Els supòsits considerats dins del marc legal, es recullen a la taula següent:

OBLIGACIONS EMPRESARIALS: DESIGNACIÓ DE CSS EN EXECUCIÓ

POSSIBLES SITUACIONS

INTERPRETACIÓ

COORDINADOR EN FASE D'EXECUCIÓ

 • Un contractista
 • Una unió temporal d'empreses (UTE) amb treballadors
 • Un treballador autònom com un o diversos treballadors per compte aliè al càrrec

Una empresa

No

 • Dos o més contractistes
 • Un contractista més un o diversos contractistes
 • Una UTE amb diversos treballadors que subcontractin a una altra empresa

Diverses empreses

 • Un contractista més un treballador autònom
 • Una UTE amb treballadors, més un treballador autònom
 • Un treballador autònom amb un o diversos treballadors per compte aliè al seu càrrec, més un altre treballador autònom.

Una empresa i treballadors autònoms

 • Dos o més treballadors autònoms

Diversos treballadors Autònoms


Les funcions a desenvolupar pel CSS designat per la fase d’execució de l’obra seran les següents:

 • Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:
  • Al prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.
  • Al estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.
 • Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen a l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, a les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 de l'RD 1627.
 • Sol·licitar a les empreses contractistes el Pla de Seguretat i Salut en aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.
 • Revisar i, si escau, indicar les correccions o punts a incloure en el citat Pla de Seguretat i Salut.
 • Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions introduïdes en el mateix.
 • Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
 • Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.
 • Paralització de l’obra en casos d’instruccions reiterades sense compliment o detecció de risc greu i imminent.

Per tot això realitzarà visites a l'obra i redactarà informes de seguiment amb instruccions de caràcter preventiu o de coordinació, o realitzarà les anotacions necessàries al Llibre d'incidències de l’obra.

CSS – obres sense projecte

En aquet cas no hi haurà projecte constructiu i per tant tampoc Estudi de Seguretat o Salut o l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Recordem novament que, pel que fa al CAE, aquest protocol sempre s'ha d'aplicar, quan concorren empreses en un mateix centre de treball.

Però, si és una obra i no tenim ESS / EBSS, quins documents s’han de lliurar a la resta d’empreses?

El document ja exposat a l'apartat de CAE: Manual de l'edifici / EERR (Avaluació de riscos) de l'immoble o instal·lació, encarregat per la propietat (promotor), incorporant totes aquelles característiques de les feines previstes que puguin suposar un canvi en les condicions habituals de les citades instal·lacions i que siguin significatius a nivell de riscos o per alteracions a les condicions habituals d’us i desenvolupament de la feina dels treballadors de les empreses concurrents, incloent les mesures d’emergència i evacuació.

La possibilitat de fer reunions prèvies entre les empreses i reflectir en acta el contingut de la citada reunió, és una de les opcions més valuoses pel que té d'aclaridor per tots els involucrats.

Recordem de nou que és necessari un feed-back, ja que les empreses concurrents poden exposar condicionants que impliquin la necessitat d'acords de col·laboració en matèria de PRL (o la renovació d'acords anteriors). Aquesta informació haurà d’arribar a totes les empreses concurrents en el centre de treball (llogaters, mantenidors, empreses de neteja....)

Un cop completat el protocol de CAE i superat ja el procés de licitació i / o adjudicació de l'obra, o simultàniament a aquest procés, el promotor (propietat) ha de designar un CSS en fase de Execució d’Obra, de conformitat als mateixos supòsits considerats ja per a les obres amb projecte.

Les funcions del CSS són les mateixes que a les obres amb projecte:

El CSS demanarà (un cop lliurada aquesta documentació CAE), a l'empresa contractada per les feines, un Document de Gestió Preventiva o Avaluació de Riscos específica per les feines a executar, en adaptació al seu propi sistema constructiu. És un document de contingut similar al PSS d'obres amb projecte.

El CSS revisarà i aprovarà el Document de Gestió Preventiva o acceptarà l’Avaluació de Riscos Especifica.

Un cop iniciada l’obra, com en el cas ja exposat d’obres amb projecte, el CSS realitzarà visites a l'obra i redactarà informes de seguiment amb instruccions de caràcter preventiu o de coordinació, o realitzarà les anotacions necessàries en el Llibre d'incidències de l’obra.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.