La prevenció de riscos laborals aplicada al facility management (I)

Al llarg de la vida útil d'un actiu, el Facility Management (FM) serà el responsable d'administrar tot un conjunt d'àmbits disciplinaris que comporten certes responsabilitats. Des de la fase de disseny de les instal·lacions (edifici, indústria, planta química ...), ha de fer un seguiment de diversos aspectes relacionats amb el compliment legal. Els sistemes de gestió de qualitat, prevenció i medi ambient ens poden ajudar en totes les fases de la feina a implementar i fer el seguiment de les nostres instal·lacions.

L’àmbit normatiu gestionat pel FM comprèn múltiples disciplines i aviat han de recórrer a la consulta i verificació de múltiples normes de diversos àmbits:

 • Normativa pròpia de l’Activitat
 • Seguretat
 • Edificació en general i protecció d’incendis
 • Instal·lacions
 • Prevenció i salut al lloc de treball
 • Medi ambient
 • Eficiència energètica
 • ...

La majoria de la normativa relativa a PRL no es responsabilitat directa del FM, sinó de la empresa que ha estat contractada per la propietat. Però, la gestió i control del procés de coordinació necessari per la seva posta en marxa sí es responsabilitat del FM.

Aquesta gestió i coordinació es la referida per las normes següents:

• RD 171/2004 (coordinació d’activitats empresarials - CAE)

RD 1627/1997 (construcció – Coordinació de seguretat i salut - CSS)

Quan s’ha de fer CAE? Quan hem de fer CSS? Què considerem obra i que manteniment per tal de fer una cosa o l’altre?

De forma habitual els FMs es fan aquesta pregunta en un esforç per aclarir si han de gestionar un procés CAE o contractar els serveis d’un CSS per tal de complir amb la normativa en PRL.

Des de la funció de prevenció (PRL), s'intenten aclarir aquestes dubtes. És per això que, encara que no siguin protocols, es consideren així a efectes pràctics de la seva activació per part del FM entre les seves tasques habituals.

La CAE (Coordinació d’activitats empresarials) s’ha de fer sempre, independentment del tipus d’activitat que s’hagi de realitzar i, per tant, també s’ha de fer en tasques de construcció. Aquest tipus de coordinació ha de fer-se amb qualsevol altre empresa que concorri en el mateix centre de treball i això inclou als llogaters de locals en edificis.

La CSS (Coordinació de Seguretat i Salut) s’ha de fer en obres de construcció, quan intervenen en aquestes obres més d’una empresa contractada a tal fi. La CSS inclou tasques de CAE amb tots els afectats per les obres, és a dir, constructores i subcontractes d'aquelles, altres obres concurrents, tercers que puguin estar afectats per les tasques realitzades.

La situació més comú es que totes dues s’hagin de fer a la vegada. Llavors, què considerem obra de construcció i què considerem manteniment? O millor dit, què no es una obra de construcció?

Manteniment

Segons la RAE, és el conjunt d'operacions i cures necessàries perquè instal·lacions, edificis, indústries, etc., puguin seguir funcionant adequadament.

Segons el CTE; part 1; Annex III és el conjunt de treballs i obres a efectuar periòdicament per prevenir el deteriorament d'un edifici o reparacions puntuals que es realitzin en el mateix, amb l'objecte de mantenir-lo en bon estat perquè, amb una fiabilitat adequada, compleixi amb els requisits bàsics de l'edificació establerts.

Són feines que es repeteixen periòdicament, i que poden estar contemplades en una avaluació de riscos i detallats pas a pas en procediments de treball. Sempre es fan igual, en las mateixes condicions del lloc de treball, i repetint els mateixos passos cada cop. En són un exemple, la regulació de pressió de caldera, les comprovacions de pressió en sistema de climatització, proves de PCI, etc. inclosa la reparació de algun dels sistemes, si es realitza sempre de la mateixa manera, entraria en aquest àmbit.

Obra de construcció

Sempre que existeixi un projecte constructiu, s'han de considerar les feines com una obra de construcció, sense cap dubta. Però, si no existeix projecte...

Definit per RD 1627/97, annex I: Qualsevol obra pública o privada en que es facin treballs de construcció o enginyeria civil la qual relació no exhaustiva està continguda en aquet annex:

 • Excavació
 • Moviment de terres
 • Construcció
 • Muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats
 • Condicionament o instal·lacions
 • Transformació
 • Rehabilitació
 • Reparació
 • Desmantellament
 • Enderroc
 • Manteniment
 • Conservació: treballs de pintura i neteja
 • Sanejament

A més, s'ha de tenir en compte l'especial complexitat de les tasques a realitzar, per tal de considerar el protocol d’aplicació (CAE / CSS); Annex 2 del RD 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i de salut en obres de construcció, fa especialment recomanable l’aplicació del protocol de CSS:

 • Treballs amb risc especialment greu de soterrament, enfonsament o caigudes d'altura
 • Treballs amb exposició a agents químics
 • Treballs amb exposició a radiacions ionitzants
 • Treballs en proximitat de línies elèctriques d'AT
 • Treballs amb risc d'ofegament per immersió
 • Obres d'excavació de túnels, pous i treballs subterranis
 • Treballs d'immersió amb equips aquàtics
 • Treballs en calaixos d'aire comprimit
 • Treballs amb explosius
 • Treballs de muntatge d'elements prefabricats pesats

Per tant, si hi ha un projecte, és obra. Però si no n'hi ha, aplica també el RD 1627 sempre que estiguem en els supòsits de l'annex I o II.

 

 

(continua a la part II)

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

 

https://formacio.eic.cat/cursos/1118686logo