Les instal•lacions del règim europeu del comerç de CO2 redueixen un 13,5 % les emissions

Les 122 instal·lacions catalanes incloses en el Règim del comerç de drets d'emissió (RCDE) han emès durant el 2020 13.073.538 tones de CO2, una xifra un 13,53 % més baixa que la de l'any anterior, és a dir, s'han reduït en 2.046.215 tones de CO2. Són les instal·lacions responsables d'aproximadament un 30 % de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) a Catalunya.

Són les dades fetes públiques pel Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, de la Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic aquesta setmana. Es considera que el clima del 2020 ha estat ''favorable'' a la reducció de les emissions de GEH amb un hivern càlid i plujós en general. Gairebé tots els mesos de l'any han presentat aquest comportament excepte l'octubre. Les altes temperatures per l'època dels mesos de febrer, novembre i desembre, ha contribuït també a reduir la demanda energètica per a calefacció al comerç, oficines i llars.

Pel que a la a les precipitacions, es calcula que el 2020 ha superat el 110 % de la mitjana de referència del període 1961-1990, a gran part de les capçaleres dels rius, per la qual cosa la producció hidràulica s'han pogut incrementar en un 47,7 %.

Menys emissions dels cicles combinats

La reducció d'emissions de GEH més sensible s'ha donat als cicles combinats que produeixen electricitat per al sistema elèctric: un 36,22 % i una reducció total de 1.276 totes de CO2 respecte el 2019.

El sistema elèctric ha requerit molta menys producció per què, per una banda, la demanda es va reduir un 6,7 %, per les condicions meteorològiques però també per la baixada de l'activitat econòmica derivada de la pandèmia. En paral·lel, la producció hidràulica va poder augmentar i la nuclear es va mantenir estable. Per tant, la necessitat de producció d'electricitat amb gas natural en els cicles combinats es va veure clarament reduïda.  

PIB i emissions

Si la pandèmia va provocar una reducció del PIB d'un 11,5 % respecte el 2019, bàsicament pels efectes econòmics derivats de la pandèmia a partir del mes de març, la reducció de les emissions de l'RCDE és correlatiu, i se situa al 13,43 %. Quasi tots els sectors industrials redueixen emissions i mantenen un comportament homogeni i coherent pel que fa als efectes de la pandèmia. El sector de l'àcid nítric redueix les emissions de GEH un 87,23 % pel tancament de l'única planta de producció a Catalunya. El sector del paper és l'únic que incrementa les seves emissions amb un 3,56 %, per l'augment de producció de paper higiènic i dels embalatges del comerç electrònic.

7 milions de tones reduïdes

Des de l'inici del Règim europeu del comerç d'emissions, l'any 2005, s'han reduït 7 milions de tones de CO2, un 55 % en 16 ANYS. Des del 2013, les emissions han estat superiors durant tots els anys fins arribar al 2020, que ha donat un volum equivalent al del principi del període.  El 81 % de les emissions del RCDE, un 81 % són a causa de la combustió, ja sigui en centrals de producció elèctrica com en instal3lacions de processos industrials. Aquestes són les que es poden reduir més fàcilment, millorant l'eficiència dels processos o mitjançant la introducció gradual de combustibles alternatius amb un contingut de carboni nul o inferior dels combustibles fòssils. Dins de les emissions associades a la combustió també hi ha el sector de la cogeneració, que contribueix en un 13 % al total d'emissions. L'altre 19 % del total són emissions de procés, majoritàriament associades a la descarbonatació de matèries primeres.

Reducció de dèficit de drets

La reducció d'emissions el 2020 ha comportat també una reducció en el dèficit de drets d'emissió pel conjunt de les instal·lacions del RCDE. Si l'any 2019 es va generar un dèficit, diferència entre assignacions gratuïtes rebudes i emissions de les instal·lacions, de 6 milions de totes de CO2, en aquest 2020 el dèficit ha estat de 3,5 milions de totes de CO2. El dèficit de drets es concentra al sector energètic: generació d’energia elèctrica –que no té assignació gratuïta de crèdits– i combustió.

A l'inici de la posada en marxa de la normativa del règim del comerç de drets d'emissió, les regles d'assignació no van preveure la crisi econòmica i es va estar sobreassignant fins a l'any 2021, generant uns grans excedents de drets d'emissió al conjunt d'Europa, que va provocar una forta davallada dels seus preus. Les noves regles d'assignació per període 2013-2020 van revertir la tendència i es va començar a generar dèficit de crèdits en el còmput emissió-assignació.

Pel que fa a les instal·lacions catalanes, amb el dèficit del 2017 ja es van acabar de compensar tots els excedents acumulats des de l’inici de funcionament del sistema i, des de l’any 2018 es va acumulant una situació deficitària en consonància amb el que succeeix al conjunt de la Unió Europea.

Cost econòmic

El dèficit de drets és degut al dèficit que es genera en el sector de la producció elèctrica, que no té cap assignació gratuïta, i també a l’ajust a la baixa de les assignacions que reben els sectors industrials i que eleva gradualment el seu nivell d’exigència. Adquirir en el mercat el dèficit de més de 3,5 milions de drets d’emissió té un cost econòmic important.

La gran variabilitat de preus que està patint el mercat de drets de CO2 des de principis d’any, degut a l’expectativa de reactivació de les negociacions internacionals de canvi climàtic, l’increment de l’ambició climàtica europea, la forta caiguda dels preus tradicionals dels combustibles fòssils i a moviments clarament especulatius, fan imprevisible estimar el cost final de la compra d’aquests drets que s’hauran de lliurar abans del 30 d’abril d’enguany. En tot cas durant el 2021 estem assistint a l’etapa de preus màxims que s’han vist en tota la història del RCDE, entre 33 i 42 €/tCO2, que traduït en cost econòmic, suposarien entre 116 i 147 milions d’euros si aquests drets s’haguessin d’adquirir durant aquest trimestre.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.