Les línies automatitzades i l'usuari

Per optimitzar la productivitat, una pràctica freqüent entre usuaris de maquinària és automatitzar el procés productiu i fer que màquines que treballaven separadament passin a fer-ho de manera coordinada. Per això, és habitual fer modificacions en les màquines i afegir, per exemple, expulsors i transportadors de peces, intercalar robots, etc. O també hom pot, naturalment, instal·lar de nou en nou màquines que podrien funcionar separades de manera que ho facin juntes, la típica línia o cèl·lula automatitzada.

Ambdues opcions porten a la creació d’una nova màquina, el fabricant de la qual sovint és l’usuari. Efectivament, la quarta definició de màquina en la directiva 2006/42/CE és: “Un conjunt de màquines i/o de quasi màquines que, per tal d’arribar a un mateix resultat, estiguin disposades i accionades per funcionar com una sola màquina”. Apareix doncs una nova màquina, diferent de les màquines individuals que integren el conjunt, i que, com qualsevol màquina, requereix marcatge CE, declaració de conformitat i, especialment, ha de satisfer els requisits essencials de seguretat i salut de la directiva, molt més exigents que les disposicions mínimes del RD 1215/1997.

És errònia la idea de que CE + CE + CE = CE, és a dir, que pel simple fet de que cadascuna de les màquines individuals porti marcatge CE, el conjunt de màquines ho adquireix. El panorama de riscos és diferent quan les màquines treballen separades o juntes. En el segon cas, a més, les màquines reben senyals d’arrancada i/o parada “externes”, provinents d’altres equips, i això és quelcom que no està emparat pel marcatge CE de les màquines individuals.

En la constitució de conjunts de màquines és freqüent que l’usuari no disposi d’un fabricant que accepti la seva responsabilitat lliurant la corresponent declaració CE de conformitat de la màquina “conjunt de màquines”. Si és així, és d’aplicació l’últim paràgraf de la definició de fabricant en la directiva 2006/42/CE:  “En absència d’un fabricant en el sentit indicat, es considerarà fabricant qualsevol persona física o jurídica que comercialitzi o posi en servei una màquina o una quasi màquina coberta per la present directiva”.

I qui posa en servei aqueixa nova màquina? L’usuari.

La conclusió de tot l’anterior és doble:

  1. Un conjunt de màquines és, en si mateix, una màquina diferent de les màquines individuals que el componen, i
  2. Com a qualsevol altra, la màquina “conjunt de màquines” necessita marcatge CE i declaració de conformitat.
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

seguretatlogo