Què ha de fer un usuari que modifica una màquina amb marcatge CE?

Quines són les obligacions d’un usuari que realitza una modificació a una màquina amb marcatge CE? En quines responsabilitats incorre? Amb aquest article volem aclarir aquests dubtes basant-nos en les normes legals d’aplicació, atès que són les normes que imposen, en els estats de dret, les prohibicions, obligacions i responsabilitats als agents econòmics.

Una màquina amb marcatge CE i declaració de conformitat significa que compleix els requisits essencials de seguretat i salut (RESS); si l'usuari fa una modificació, el primer que ha de tenir en compte és que, després de la modificació, la màquina haurà de seguir complint els RESS. Per tant, el primer que s' ha de plantejar és si la modificació pot o no influir en el compliment dels requisits essencials.

Des d'aquest punt de vista, podem afirmar que hi han dos tipus de modificacions:

  1. Modificacions que anomenarem "trivials" perquè no poden afectar el compliment dels RESS pertinents
  2. Modificacions "substancials", que sí que poden influir en el compliment dels requisits essencials pertinents.

A hores d'ara, prescindirem de les modificacions trivials i tota la resta de l'article es refereix a les "modificacions substancials".

En el cas d'una modificació substancial, l'afectació als RESS pertinents pot provenir de dues "fonts":

• D' una alteració del panorama de riscos, per addició o modificació d' algun risc; un exemple seria la supressió d'un dispositiu de càrrega automàtica de peces perquè sigui l'operari qui alimenti la màquina manualment, o

• De donar una solució diferent a un risc que ja existia: un resguard fix que protegeix contra els riscos d’una zona perillosa es substituirà per un resguard mòbil amb enclavament, perquè la necessitat d' accés a aquesta zona s' ha incrementat.

Realment, els criteris de l' actuació que ha de seguir l' usuari que fa la modificació són els mateixos, independentment de l' origen de la possible afectació als RESS.

Textos legals

Les dues normes legals que afecten una modificació de l'usuari són la directiva 2006/42/CE i el RD 1215/1997.

Què diu la directiva 2006/42/CE al respecte? A l'Annex II. Declaracions, diu textualment: "Aquesta declaració es refereix únicament a les màquines en l'estat en què es comercialitzin, amb exclusió dels elements afegits i/o de les operacions que realitzi posteriorment l'usuari final."

Queda clar, doncs, que, com és lògic, la directiva allibera el fabricant de responsabilitat sobre aquests elements afegits i sobre aquestes operacions no previstes pel fabricant que realitzi l'usuari final

Què diu el RD 1215/1997? A l' Annex II. Apartat 1.3. Canvi de l' ús previst diu textualment: "Els equips de treball només podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel fabricant si prèviament s'ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i s'han pres les mesures pertinents per a la seva eliminació o control."

Addicionalment, el criteri expressat en la Guia d'Aplicació del RD 1215/1997 per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball és que és recomanable, sempre que sigui possible, el seguiment de les normes harmonitzades pertinents de la directiva de màquines, 2006/42/CE. 3.

En resum, i centrant-nos en una màquina amb marcatge CE, les dues normes legals estableixen el següent:

• No està prohibit que un usuari faci modificacions a una màquina amb marcatge CE.

• Després de les modificacions, la màquina haurà de seguir satisfent els requisits essencials.

• Per tant, el primer a considerar és si la modificació és "trivial", que no pot afectar el compliment dels RESS, o si és una modificació "substancial", que sí que pot afectar el compliment dels RESS.

• Si és una modificació substancial, l'usuari haurà de seguir els mateixos passos que si fos el fabricant per assegurar que, després de la modificació, la màquina segueixi complint els RESS, és a dir: o Identificar les situacions perilloses relacionades amb la modificació, o Fer l' avaluació de riscos, i o Aplicar les solucions oportunes per combatre els riscos, seguint l' ordre prescrit pel RESS 1.1.2 Principis generals de la seguretat, és a dir:

       • Eliminar el perill, si és possible, o almenys minimitzar el risc.

       • Protegir mitjançant protectors físics (resguards).

       • Protegir mitjançant funcions de seguretat.

       • Informar de com s' ha d' utilitzar la màquina i dels riscos residuals.

Òbviament, tot aquest procés haurà de basar-se en normes harmonitzades i quedar recollit en una documentació pertinent que ho justifiqui. Cal observar que: cap norma legal actualment vigent estableix que l’usuari que fa una modificació substancial hagi de fer marcatge CE ni declaració de conformitat, ni de la part modificada ni, encara menys, del total de la màquina.

Tot l'anterior, prescrit per la directiva 2006/42/CE i el RD 1215/1997, coincideix amb el previst en el Nou Reglament de Seguretat de Màquines, que substituirà la directiva 2006/42/CE; l'única diferència és que el Reglament, quan entri en vigor i si no es canvia la redacció actual, obligarà l'usuari a fer el marcatge CE i la declaració de conformitat de la part modificada, ja que estableix que, quan es realitza una modificació substancial, és a dir, una modificació que pot influir en el compliment dels requisits essencials pertinents, el que realitza la modificació adquireix les responsabilitats del fabricant per a la part modificada.

 

*L’autor d’aquest article accepta gustós qualsevol comentari que se li vulgui enviar en relació al seu contingut.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
seguretat

logo