Quines novetats amaga el nou sistema de cotització d’autònoms pel 2023?

L’1 de gener de 2023 entrarà en vigor el RD Llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat.

Però quines són les principals novetats que s’introdueixen?

Nou sistema de cotització

Les persones incorporades al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) hauran de cotitzar en funció dels seus rendiments anuals(*) obtinguts en l’exercici de totes les seves activitats econòmiques, professionals o empresarials. 

En  funció de la previsió d'ingressos nets anuals, l'autònom se situarà en un dels 12 trams d’una taula general, limitada per una base màxima i una base mínima, entre les quals podrà triar. Si preveu obtenir uns rendiments inferiors al SMI en còmput anual,  podrà triar la base de cotització dins d’una taula reduïda de 3 trams.

La base de cotització triada es podrà ajustar a l’alça o a la baixa, fins a 6 vegades en un mateix any (cada 2 mesos), en funció del comportament de l’activitat econòmica, mitjançant comunicació a través de Import@ss.

Per a l’any 2023, les quotes oscil·len entre 230 €/mes (rendiments inferiors a  670€) i  500 €/mes (rendiments superiors a 6.000€).

Les bases escollides tindran caràcter provisional fins que es procedeixi a la seva regularització, a partir de l’exercici següent, d’acord amb els rendiments anuals obtinguts i comunicats per l’Administració Tributària.

La implantació d’aquest nou sistema de cotització per ingressos reals es farà de manera gradual durant el període 2023 a 2031.

Durant els anys 2023, 2024 i 2025, els autònoms podran optar per una base de cotització compresa entre la que els pogués correspondre segons les taules indicades i la base màxima de cotització que estableixi la Llei de Pressupostos. Mentre no exercitin aquesta opció, durant l’any 2023 se’ls aplicarà la base de l’any 2022 (en cas d’haver estat d’alta al RETA), amb els complements que pugui establir la Llei de Pressupostos.  Cal destacar que els autònoms que a data 31 de desembre de 2022 estiguessin cotitzant per una base superior a la que els correspondria pels seus rendiments podran mantenir aquesta base de cotització.

A determinats col·lectius se’ls limita la possibilitat d’escollir la base de cotització. Són:

 • Persones que no hagin presentat declaració de l’IRPF o no hagin declarat ingressos.
 • Autònoms col·laboradors (familiars de l’autònom que treballen amb ell).
 • Autònoms administradors (base mínima de cotització a l’any 2023: 1.000 €)

Quota reduïda per inici d’activitat (tarifa plana)

Els nous autònoms que es donin d’alta a partir de 2023 gaudiran d’una quota reduïda que serà  aplicable durant els 12 mesos primers mesos i podrà  prorrogar-se 12 mesos més en cas d’obtenir rendiments inferiors al SMI.

La quota mensual serà de 80 € durant el període 2023 a 2025.

Aquesta quota reduïda no serà aplicable als familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i per adopció.

Millora de la protecció social dels autònoms

S’introdueixen, com a noves causes del cessament d’activitat, les següents:  

 • Autònom amb treballadors: en cas de reducció del 60% de la jornada de la totalitat dels treballadors de l’empresa o suspensió temporal dels contractes del 60%de la plantilla, sempre i quan hagi hagut una determinada reducció dels ingressos.
 • Autònom sense treballadors: manteniment de deutes durant 2 trimestres consecutius amb creditors que suposin una reducció del nivell d’ingressos ordinaris del 60% respecte del registrat en el mateix període de l’any anterior (no computen deutes amb la SS o amb l’Administració Tributaria).

___________________

(*) Rendiments anuals computables = ingressos - despeses fiscalment deduïbles + import quotes SS i aportacions a Mutualitat alternativa - 7% despeses sense justificar (3%, en cas d’administradors societaris).

 

   

  El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
  CAPTCHA
  This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.