S’actualitza la norma UNE d’il·luminació en llocs de treball interiors

La il·luminació en llocs de treball és un dels paràmetres essencials per garantir unes condicions de confort visual i rendiment de les persones en l'entorn laboral, sempre amb garanties de seguretat i salut.

Tot i que la il·luminació artificial existeix des de fa mil·lennis, no va ser fins a la revolució industrial quan la introducció de fonts de llum de gas i sobretot elèctriques, van permetre intensificar el treball en interiors i en horari nocturn.

quadre
“Evening”, el pintor danès Peter Ilsted (1904) Font

Als inicis, els sistemes d’enllumenat generaven energia lluminosa, però no garantien que les condicions fossin les més adients per desenvolupar de forma segura les tasques en el lloc de treball. Tal com es veu a les imatges, la llum que es podia generar era insuficient per treballar durant un llarg període de temps amb les condicions i garanties necessàries.

 

llum magatzem
Làmpades suspeses a una sala de filatura a Geòrgia (EUA) (1909) Font

 

Al llarg del segle XX s’han estudiat, avaluat i millorat totes les condicions en el lloc de treball, també les lumíniques. Algunes fites importants a España són: l’any 1978 amb la creació de l’actual Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo i l‘any 1995 amb la publicació de Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Des del punt de vista lumínic, les condicions s’han basat en les normes UNE-EN 12464 i en particular la part 1 especifica els requeriments per a llocs de treball en interior.  En aquest sentit, l'associació UNE té diferents Comitès Tècnics de Normalització. Entre aquests es troba el Comitè UNE sobre Luz, Iluminación y baculos /UNE/CTN 72), que genera coneixement i transposa documents tècnics per ser utilitzats per tots els professionals del sector.

La norma vigent fins fa unes setmanes datava de l'any 2012, amb una clara continuïtat amb normes anteriors, quan les làmpades led no eren una tecnologia madura. En aquest norma es recollien les necessitats de:

 • Nivells lumínics mínims.
 • Necessitat de rendiment del color.
 • Limitació de l’enlluernament mitjançant un valor de UGR màxim.
 • Algunes consideracions singulars en funció del lloc específic: pantalles de visualització, temperatura de color de la llum, etc.
 • Altres aportacions generals: nivells lumínics mínims en zones adjacents per evitar zones fosques properes, nivells sostres i parets, etc.

Al llarg de la dècada dels 2010 la tecnologia led ha irromput en el sector de l’enllumenat. Les seves indiscutibles avantatges està provocant la renovació de les instal·lacions cap a aquesta nova font de llum, d’una forma molt més ràpida de l’habitual.

Els avantatges dels leds són àmpliament coneguts: eficiència energètica, compactació del disseny, possibilitat de regulació, etc. Però aquest canvi de paradigma luminotècnic pot provocar mancances en el servei lumínic,  que s’han de tenir en compte: efecte parpelleig, increment de l’enlluernament, manca d’il·luminació vertical, etc.

El mes de març d’aquest any s'ha publicat la versió actualitzada de la norma UNE 12464-1, que introdueix aspectes nous a tenir en compte:

 • Consideracions de les singularitats de la tecnologia LED
 • Modelat i requisits en escena visual tridimensional a la il·luminació interior mitjançant requisits extres i específics en nivells d'il·luminació en parets, sostres i visió semicilíndrica per al objectes i persones.
 • Noves condicions per a la consideració de l'enlluernament (tenint en compte les singularitats de les noves fonts de llum)
 • Afectacions al parpelleig, efecte flicker.
 • Revisió i important ampliació de les diferents taules.
 • Informació sobre les confluències amb les normes d’il·luminació natural.
oficina
Oficines Bidelek. Font: www.luxintec.com
magatzem
Magatzem frigorífic Frimercat. Font: www.luxintec.com

L'actualització d'aquesta norma UNE-EN 12464-1:2022, que serà tractada en una jornada a Enginyers Industrials de Catalunya, organitzada pel Grup de Treball d’Il·luminació, de la Comissió d’Energia,  pot afectar de diferent forma als actors del sector de la il·luminació i això suposarà canvis en la forma d'encarar els projectes, dissenyar productes i com a conseqüència, una millora en les condicions lumíniques dels treballadors. Amb aquest objectiu caldrà que els professionals del sector s’adaptin:

 • Els productors i distribuïdors hauran de dissenyar, fabricar i comercialitzar productes més adaptats a les noves necessitats per a cada espai i ús.
 • Els projectistes i consultors hauran de projectar, implementar i gestionar instal·lacions d’una forma més curosa per assolir totes les condiciones de la nova norma tot mantenint els requeriments mínims d’eficiència energètica del Codi Tècnic d’Edificació en el seu apartat HE-3.
 • Els laboratoris hauran de fer el control dels factors intrínsecs del producte, perquè pugui ser utilitzat.
 • Les administracions: per garantir el control de les condicions que puguin ser imposades.
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.