Barcelona impulsa la generació d’energia solar a la ciutat

El Govern Municipal va aprovar, el juliol de 2016, la Mesura de Govern “Transició cap a la sobirania energètica”, en una aposta per revertir el model energètic actual i anar cap a un model energètic orientat cap a la sobirania energètica. Un model més sostenible, per maximitzar la generació d’energia a través de recursos renovables locals, que garanteixi l’accés per tothom, i alhora que redueixi el consum d’energia final amb l’aplicació de mesures d’estalvi i fent un ús més intel·ligent dels recursos en totes les activitats i serveis que es desenvolupen.

Per fer possible aquesta transició, l’Ajuntament de Barcelona aposta per la generació energètica d’origen renovable amb la creació d’instal·lacions de generació que aprofitin els recursos locals i renovables, sobretot el sol i, especialment, la generació energètica en terrats i cobertes particulars o municipals i en els espais públics, que potenciïn l’autogeneració i l’autoconsum d’energia allà on sigui possible.

Per arribar a aquests objectius, l’Ajuntament de Barcelona posa en marxa el Programa d’impuls a la generació d’energia solar a Barcelona, com a l’eina que ha de fer créixer i potenciar el nombre d’instal·lacions renovables a la ciutat, tant en espais i cobertes públiques com privades, implicant no només a l’Ajuntament i els ens dependents, sinó també a particulars i privats, potenciant una acció conjunta. L’objectiu és aconseguir que l’autoconsum, l’autoproducció i la generació renovable i local esdevinguin una qüestió de quotidianitat a Barcelona.

El programa concreta l’acció en el període 2017 – 2019. Les actuacions a desenvolupar se centren principalment en: 

- Incorporació de generació en les cobertes i terrats de la ciutat, tant públics com privats.
- Incorporació de generació energètica en l’espai públic, reconvertint o col·locant elements urbans i que es transformin en generadors d’energia. 

L’Ajuntament de Barcelona, i l’Agència d’Energia en particular, han de prendre la iniciativa de les actuacions a desenvolupar

- Pel seu paper exemplificador i tractor de la implementació d’instal·lacions 
- Per visibilitzar que les instal·lacions de generació són possibles i viables
- Per fer de facilitador i impulsor de l’acció de tercers

Així mateix, es vetllarà per a què tots els nous edificis que es desenvolupin a la ciutat incorporin generació i en tots els desenvolupaments urbans i noves urbanitzacions i reurbanitzacions es contempli la incorporació d’elements generadors d’energia.

Àmbits d’actuació

Els àmbits d’actuació fan referència a l’espai a on actuar, si és públic o privat (particular i/o empreses) i si la inversió és pública i/o privada. A més de les diferents casuístiques que es poden trobar en cada opció.
 


A. Coberta (o espai) públic / Inversió pública: contempla les actuacions pròpies de l’Ajuntament i que es desenvolupen tant en edificis i equipaments municipals existents com en espai públic de la ciutat. En total, es planteja la instal·lació de 2 MWp de potència fotovoltaica, tant en espai públic com en edificis i equipaments municipals, així com la instal·lació de més de 1.100 m2 de solar tèrmica. En aquest cas, l’acció se centra principalment en edificis i equipaments amb alta concurrència i accessibilitat, com són les biblioteques, les escoles i centres cívics, entre d’altres, la Biblioteca Xavier Benguerel o l’Ateneu de Nou Barris.

B. Coberta pública / Inversió privada (o col·lectiva): contempla la inversió per part de tercers, ja siguin empreses o particulars, en edificis i espais públics cedits per l’Ajuntament. Per impulsar els projectes en aquest àmbit, es desenvoluparan convenis de col·laboració així com eines de co-inversió. L’Ajuntament determinarà espais i projectes i mitjançant un “conveni de col·laboració empresarial en activitat d’interès general” (llei del mecenatge) se cedirà l’execució al privat durant un període determinat de temps. 

Aquest és un mecanisme innovador que fins el moment no s’havia desenvolupat per part de l’Ajuntament. En total, es preveu el desenvolupament d’instal·lacions que sumen de l’ordre de 500 kWp de potència a instal·lar.

C. Coberta (o espais) privats / Inversió pública: considera la inversió per part de l’Ajuntament en cobertes o altres espais privats. La inversió municipal en aquests espais privats, generalment es justifica per la necessitat de dignificar un espai que, tot i ser privat, té un impacte clar en l’espai públic. El principal exemple són les parets mitgeres d’alguns edificis de Barcelona que, atès que s’ha produït un canvi en el planejament o similar, esdevenen façanes però no estan acabades constructivament com a tals. L’adequació i dignificació d’aquests espais suposa un guany en termes de dignificació de l’espai públic de la ciutat i, per tant, sota aquest criteri, es justifica l’acció municipal sobre aquests espais.

Alguns exemples detectats on s’actuarà són la mitgera del Pont de Marina i la mitgera dels Jardins Josep Goday, entre d’altres, que sumen de l’ordre de 30 kWp a instal·lar.

D. Coberta privada / Inversió privada: En aquest cas es tracta d’actuacions en edificis privats on la inversió la faran els mateixos privats. El que es vol és promoure l’acció de particulars per tal que incorporin instal·lacions solars de generació, tant tèrmiques com fotovoltaiques, a les cobertes dels seus edificis.

El paper de l’Ajuntament en aquest àmbit és acompanyar la ciutadania tant econòmicament, mitjançant subvencions i bonificacions, com tècnicament, facilitant les actuacions i procediments amb l’objectiu de fer-ho fàcil i normalitzar la presència d’instal·lacions de generació en els edificis de la ciutat.

En total, es preveu el desenvolupament d’instal·lacions que sumen de l’ordre de 950 kWp de potència a instal·lar.

 


El desenvolupament d’aquest programa d’impuls a l’energia solar a Barcelona suposa fer un punt d’inflexió pel que fa al desenvolupament d’instal·lacions voluntàries de generació energètica que aprofiten recursos locals a la ciutat. 

L’impacte del programa, pel que fa a potència instal·lada de fotovoltaica, implica la instal·lació de 3,5 MWp, és a dir, incrementar més d’un 20% la potència fotovoltaica instal·lada a 2015, superant, per tant, els objectius marcats a la Mesura de govern de transició cap a la sobirania energètica, amb una inversió total de 17,2 milions d’euros. 

Les eines i instruments que es desenvoluparan i posaran en marxa a través d’aquest programa han de facilitar que la ciutadania participant pugui generar si no tota, una part important de l’energia que necessita per cobrir les seves necessitats. 

Amb aquest programa també es vol dinamitzar un sector empresarial de proximitat, compromès amb les energies renovables i l’eficiència energètica, que mitjançant aquest impuls, pugui generar nova ocupació de qualitat reactivant aquest sector professional. 

Aquesta reactivació i la creixent demanda de generació renovable pot obrir també noves oportunitats de formació que motivin als estudiants a apostar per sortides professionals vinculades a les energies renovables, fent créixer el nombre de professionals que es dediquen a l’impuls de l’estalvi, l’eficiència energètica i al desenvolupament de les energies renovables en entorns urbans.

Aquest programa el que pretén és que tothom, Administracions, ciutadania i sector empresarial es co-responsabilitzin i assumeixin que cal fer un gir en el model actual de generació energètica, i això passa necessàriament perquè tothom s’impliqui en l’acció i en el desenvolupament d’instal·lacions de generació renovables a la ciutat.

Nou espai web

Barcelona camina cap a la sobirania energètica promovent el subministrament 100% renovable, amb zero emissions i assegurant-ne l'accés a tota la ciutadania. Per això posa en marxa un nou espai web per explicar els passos que s'estan duent a terme per impulsar una transició energètica a la ciutat. 

El nou web, http://Energia.Barcelona recull totes les iniciatives i propostes per a impulsar un canvi de model energètic. A més, pretén ser la primera plataforma digital de Barcelona Energia, la futura comercialitzadora municipal. Aquesta comercialitzadora neix amb la voluntat d’esdevenir un instrument de promoció i estímul de la generació energètica local i renovable (tant a nivell d’equipaments municipals (autogeneració – autoconsum), com també per a tercers. 

En aquest espai web, la ciutadania podrà trobar tota la informació sobre els seus drets energètics; conèixer els recursos disponibles per a millorar l'eficiència energètica a les seves llars i estalviar en el rebut de la llum, així com les eines per a l'autogeneració local d'energia solar. Tot amb l'objectiu d'aconseguir una Barcelona 100% renovable i autosostenible.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.