El “referent” dels resultats d’aprenentatge de l’enginyeria industrial

Per a les persones que no treballen en entorns universitaris, la qualitat universitària i els seus procediments són vistos com un tema certament llunyà i sovint estrany. Els estudis que es posen en marxa o que s'actualitzen es "verifiquen". Quan s'analitza al cap d'uns anys com ha anat el desplegament dels estudis, aleshores "s'acrediten". Les agències de qualitat universitària s'ocupen de dur a terme les seves activitats d'avaluació des d'una posició d'independència tècnica i en el marc d'uns estàndards europeus d'avaluació (ESG).

En aquest context, aquesta setmana AQU Catalunya, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, publicarà a la seva web el document de "Referents d'enginyeria". Es tracta d'un document centrat en els resultats d'aprenentatge i, sobretot, pensat per orientar a les universitats en els seus processos de disseny i avaluació de nous títols que habilitin per a les professions d'Enginyer/a Tècnic/a Industrial i Enginyer/a Industrial.

És conegut que els estudis d'enginyeria de l'àmbit industrial es regulen segons dues Ordres Ministerials, l'Ordre CIN/351/2009, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'enginyer/a tècnic/a industrial (mecànica, elèctrica, química industrial, tèxtil i electrònica industrial) i l'Ordre CIN/311/2009, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'enginyer/a industrial. Addicionalment, als títols de l'àmbit de l'enginyeria industrial inclosos en les normes que hem esmentat, s'han anat generant altres títols, tant de grau, com de màster, que abasten un ampli espectre d'àmbits associats a l'enginyeria industrial (energia, automàtica, organització industrial, biomedicina, etc.). 

Finalment, cal contemplar el grau en Enginyeria de Tecnologies Industrials, al qual se'l denomina "grau blanc" perquè, sense habilitar per a la professió d'enginyer/a tècnic/a industrial, dona accés al màster universitari d'enginyeria industrial que habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer/a industrial. Aquesta titulació compleix amb els requisits establerts per una modalitat d'accés per a aquest màster establerta explícitament en l'Ordre CIN/311/2009 que ho regula, que és la necessitat d'accedir des d'una titulació de grau que hagi dotat als qui l'hagin cursat de les competències fixades en els mòduls de formació bàsica i comuna a la branca industrial i quaranta-vuit crèdits que formin part de l'oferta del conjunt dels blocs del mòdul de tecnologies específiques d'un títol de grau que habiliti per a l'exercici d'enginyer/a tècnic/a industrial.

Per aquest fet, quan es posen en marxa o s'actualitzen titulacions universitàries que habiliten per a l'accés i exercici d'una professió regulada, els resultats d'aprenentatge (RA) de la proposta de titulació cal que despleguin i siguin coherents amb les normes CIN que hem esmentat. Per tant, cal que de les normes es pugui passar a les memòries per implantar un pla d'estudis que han de deixar clars, d'acord amb la normativa universitària vigent, quins són els resultats d'aprenentatge en forma de coneixements, habilitats i competències que han d'assolir els estudiants, en la línia del que indica el RD822/2021 sobre organització dels ensenyaments universitaris i el procediment de l'assegurament de la seva qualitat. Dit d'una altra manera, hem de fer operatius els continguts de les normes de cara a confegir projectes d'estudis d'educació superior en l'àmbit de l'enginyeria industrial.
 

subscriu-te

 

En el cas del «Referent en Enginyeria Industrial», el document concreta els resultats d'aprenentatge per als títols de grau en Enginyeria Mecànica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Química, Enginyeria Tèxtil, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, o de qualsevol altra denominació, que habiliti per a la professió regulada d'enginyer/a tècnic/a industrial. També els concreta per al màster universitari en Enginyeria Industrial o de qualsevol altra denominació que habiliti per a la professió regulada d'Enginyer/a industrial. Complementàriament, el document també s'ocupa del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials.

Quina és la utilitat d'un document d'aquest tipus? El poden utilitzar grups d'interès molt diversos, i entre les principals activitats per a les quals poden servir en destacaríem:

  • Orientar el disseny, modificació i desplegament de nous plans d'estudis per part dels equips directius dels centres universitaris.
  • Donar suport les agències d'assegurament de la qualitat universitària en els seus processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions.
  • Aportar informació a la societat, especialment als futurs estudiants i als ocupadors, sobre les característiques dels estudis i els seus resultats d'aprenentatge.

Aquests "marcs de referència" descriuen allò que dona a una disciplina o camps d'estudi la seva coherència i identitat. Per això descriuen la naturalesa i característiques dels títols acadèmics d'aquest camp i defineixen què pot esperar-se dels seus graduats i graduades en finalitzar els seus estudis.

En cap cas es tracta d'un document preceptiu ni pretén establir un pla d'estudis comú per a les diferents universitats i centres que imparteixen estudis tècnics. Tampoc pretén establir enfocaments determinats per a la metodologia d'ensenyament, aprenentatge i avaluació. Tal com s'ha dit, es tracta d'ajudar a les institucions universitàries en el disseny i avaluació d'aquests títols que poden adaptar al seu context i objectius formatius els aspectes tractats en aquest marc. És en aquest sentit que a AQU Catalunya hem preparat el "referent". Amb la voluntat d'aportar una eina de suport que pugui orientar sobre resultats d'aprenentatge en enginyeria industrial als diferents agents del sistema universitari, especialment les universitats i el seu desplegament de plans d'estudis.

El present article és una mica feixuc, però m'ha semblat que era necessària aquesta explicació per contribuir a informar a les persones que el llegeixin sobre l'interès del tema per al futur de la formació en enginyeria industrial del país. Una formació relativa a un conjunt d'estudis que són molt rellevants per qualsevol societat avançada atesa la seva connexió amb la innovació i el desenvolupament industrial i tecnològic.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.