RITE 2021: una actualització necessària

El BOE va publicar el 24 de març passat, el Reial Decret 178/2021, de març, que modifica el Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, i aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). No es tracta d’un nou reglament, pròpiament, sinó d’una actualització del RITE 2007, que fixa les exigències d’eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques als edificis i que contribuirà a assolir els objectius climàtics establerts en el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC), en concret, l’objectiu de millora de l’eficiència energètica a través de la reducció del consum d’energia primària en un 39,5 % el 2030.

El RITE obligarà a justificar la instal·lació de sistemes tèrmics convencionals enlloc d’altres més eficients i sostenibles, com són la bomba de calor geotèrmica amb sol radiant o la hibridació d’energia solar tèrmica amb caldera de gas natural. Aquesta justificació haurà d’anar acompanyada d’una comparativa entre el sistema de producció d’energia escollit i altres alternatius, tenint en compte aquells sistemes que siguin viables tècnica, mediambiental i econòmicament.

A més, la modificació del Reial Decret pretén alinear el RITE amb les últimes actualitzacions d e les directives europees relacionades amb l’eficiència energètica com és la Directiva (UE) 2018/2001, introduint diverses modificacions en la normativa Per a la instal·lació de sistemes tèrmics en edificis, que hauran de dissenyar-se sota la utilització de sistemes eficients que permetin la recuperació energètica i la utilització de les energies renovables i de les energies residuals.

En totes aquelles edificacions subjectes a la reforma, el tècnic competent haurà de proposar instal·lacions alternatives d’alta eficiència i plantejar un reemplaçament d’equips d’energies fòssils per altres renovables. A més, haurà d’avaluar-se l’eficiència energètica de totes les instal·lacions tècniques dels edificis quan hagin de ser instal·lades, substituïdes o millorades.

Tots els edificis de més de 1.000 metres quadrats destinats a usos administratius, comercials o de pública concurrència, hauran de proporcionar informació disponible en un lloc visible i freqüentat per les persones que utilitzen el recinte, prioritàriament en els vestíbuls d’accés, sobre el consum d’energia en aquests edificis durant els darrers anys i amb periodicitat anual.

La nova norma obliga que els edificis amb grans consums facin el primer pas per a convertir-se en edificis intel·ligents que contribueixin a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. S’introdueix la digitalització en els edificis no residencials amb grans consums, és a dir, amb una potencia útil nominal de climatització superior a 290 kW (hotels, centres comercials, etc.) i obliga que aquestes construccions s’orientin a la conversió en edificis intel·ligents (Smart Building), ja que s’ha demostrat que aquest tipus d’edificis impulsa la disminució del consum i de l’emissió de GEH.

Es modifica el règim d’inspeccions d’instal·lacions tèrmiques en edificis. D’aquesta manera, només seran inspeccionats periòdicament els sistemes de calefacció i les instal·lacions combinades de calefacció, ventilació i aigua calenta sanitària amb una potencia útil nominal més gran de 70 kW. Aquestes inspeccions periòdiques s’aplicaran també als sistemes d’aire condicionat i les instal·lacions combinades d’aire condicionat i ventilació.

A partir de l’entrada en vigor del nou RITE podran quedar exemptes d’inspecció periòdica d’eficiència energètica, les instal·lacions tècniques dels edificis cobertes explícitament per un criteri de rendiment energètic o per un acord contractual que especifiqui un nivell acordat de millora de l’eficiència energètica.

El nou RITE inclou noves obligacions de lectura dels equips de comptabilització de consums d’aigua calenta sanitària, informació al consumidor i repartiment de costos. En aquest sentit, els comptadors d’aigua calenta sanitària d’ús comú compartit en instal·lacions posteriors a aquesta modificació hauran de disposar d’un servei de lectura remota que permeti la liquidació individual dels costos en base al consum.

Aquests són els canvis que ha introduït el RITE en relació als grans objectius que planteja una reforma legislativa necessària, que pretén alinea la reglamentació de seguretat industrial a la més gran amenaça mediambiental que afronta la humanitat, el canvi climàtic. A causa de la urgència per a nous projectes, la seva entrada en vigor serà, segons la DA segona, el proper 1 de juliol, malgrat que a efectes de manteniment hagués estat més operatiu i menys perjudicial començar-ho l'1 de gener, ja que els plans de manteniment s’inicien en aquestes dates.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

 

operacionslogo