El sector logístic català descrit segons deu indicadors claus

L’onzena edició de l’Observatori de la Logística. Els indicadors de competitivitat del sistema logístic català (2015) elaborat per CIMALSA, Centres Logístics de Catalunya constata el creixement sostingut en aquest apartat iniciat fa més d’una dècada amb un únic període de regressió. Per sectors, cal remarcar el valor econòmic de les exportacions de vehicles de motor i material de transport i del productes alimentaris i begudes.

L’Observatori de la Logística és una eina d'avaluació contínua de les necessitats dels sectors econòmics en relació al sistema d’infraestructures i serveis logístics. Entre les novetats de l’edició 2015, hi ha la inclusió de la Pimec a la taula de contrast i la presentació de dades corresponents a noves línies d’estudi com el pes dels treballadors autònoms (transport i emmagatzematge); les taxes a la xarxa viària d’alta capacitat (peatges); l’evolució de la matriculació segons el combustible i la càrrega màxima; el punts de subministrament de gas natural vehicular, i els consums de combustible per a automoció: d’acord amb un estudi de la intermodalitat en mode marítim.

El volum d’exportacions del 2015 confirma la tendència creixent des del 2004, amb una variació interanual positiva del 4,5% malgrat la davallada entre 2008-2009 (-18%)

Els deu dels indicadors més rellevants derivats de l’anàlisi són:

1. La generació d’ocupació al sector logístic: La relació entre els empleats en el sector logístic amb els del sector industrial varia durant el període 2008-2013, amb un creixement interanual de l’1,6%, malgrat la recessió del -4,3% entre 2012 i 2013.

2. L’evolució del nombre d’empreses logístiques actives: Descens del nombre d’empreses logístiques actives en el període 2008-2015 del -4% interanual. El total d’empreses logístiques actives a Catalunya (2015) és de 26.144, entre les quals destaca el grup de transport de mercaderies per carretera i serveis de mudança (80% del total).

3. El valor econòmic de les exportacions: Tendència creixent des de l’any 2004 amb una variació interanual positiva del 4,5% malgrat la davallada entre 2008 i 2009 (-18%). Per sectors, destaquen les indústries químiques i els vehicles de motor i material de transport.

4. La xarxa de punts de subministrament de gas natural vehicular:  Augment continuat de les estacions de GNC que s’accentua entre 2010 i 2015. La quota de creixement interanual del 35%. Pel que fa a les estacions mixtes (GNC-GNL) s’ha produït un estancament entre 2011 i 2015. El creixement interanual (2008-2015) ha estat del 14%, mentre que el parc de vehicles de gas natural ha registrat un creixement interanual del 13%, pràcticament paral·lel a les estacions de GNC a partir del 2011.

5. La dotació d’infraestructura ferroviària: Catalunya i Espanya presenten un creixement interanual (2002-2014) del 0,8%. L’any 2014, la dotació en km/km2 era de 54,4 per a Catalunya i de 31,5 a Espanya, una quota constant des de 2011. La densitat infraestructural ferroviària de Catalunya se situa pròxima a les ràtios europees de 51 km/km2.

6. El rendiment de les terminals intermodals: El rendiment de les terminals catalanes augmenta el valor respecte del 2014, i es situa en 20,6 TEUs/any per metre lineal de via moguts durant l’any 2015 (+1,3% respecte a 2014). No obstant això, la xifra s’allunya molt de la mitjana europea, propera als 50.

7. La quota modal d’accés i sortida dels ports catalans: El repartiment de les quotes modals es manté estable en tota la sèrie. En el Port de Barcelona s’observa un domini del transport viari (86%) i un creixement de la quota ferroviària en un 0,8% (2014-2015). Pel que fa al Port de Tarragona, el domini és del transport per canonada (71%) i es constata  un decreixement de la quota ferroviària (-9,3%) i la viària (-7,3%).

8. El volum gestionat pel sistema logístic: A partir de l’any 2013, es trenca la tendència decreixent iniciada el 2007 en el volum de tones gestionades pel sistema logístic català .El volum mogut el 2015 augmenta respecte del 2014 en un 7,2%.

9. La distribució per tipologia de flux viari: Durant el període 2007-2013, es constata una caiguda general del volum transportat per mode viari del 46% a causa de la recessió econòmica. Aquesta tendència s’inverteix a partir de l’any 2014 en què s’arriba a un volum total transportat de 255.479 milions de tones (2015) (+9,3% respecte a 2014). Es constata un increment positiu en totes les tipologies estudiades, entre les quals destaca el transport viari internacional (+19% respecte a 2014).

10. Les operacions per sectors: Forta davallada en el nombre total d’operacions des de l’inici de la crisi econòmica proper al 50% (2008-2013). No obstant això, les dades actuals (2015) són positives ja que han augmentat un 24% respecte a 2014. Per tipus de mercaderia, destaquen els minerals i materials per a la construcció, castigats per la crisi. Actualment, representen el 20% del total.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.