La contaminació a Barcelona i zona metropolitana

Fa uns mesos que la mobilitat, la contaminació i el canvi climàtic s’han convertit en el focus de les notícies. A tot això, s’hi han de sumar els canvis regulatoris que estem vivint i viurem en el futur, amb les lleis del canvi climàtic que implantaran zones de baixes emissions en pràcticament la totalitat dels municipis de l’àrea metropolitana, les noves taxes al CO2 emesos pels vehicles i, l’alliberament dels peatges, que ha canviat de forma dramàtica l’ús de les autopistes del nostre país.

Aquest doncs, és un bon marc per tornar a analitzar què està passant a Barcelona i la seva àrea metropolitana, donant continuïtat als anteriors articles sobre contaminació atmosfèrica que ha elaborat el grup de treball de Contaminació Atmosfèrica i Canvi Climàtic de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular d'Enginyers Industrials de Catalunya des de l’any 2020, a portes de l’aplicació de les zones de baixes emissions (ZBE) i havent passat la situació de restricció de transit degut al confinament domiciliari.

Interfaz de usuario gráfica, Gráfico, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Gráfico, Histograma

Descripción generada automáticamente

Si observem les dues gràfiques, fent una visió general als darrers quatre anys, podem diferenciar:

  • Una etapa precovid, on les mitjanes dels valors del NO2 i del PM10 es mantenien en uns valors alts i superen àmpliament els valors recomanats per la OMS,
  • La incidència de la COVID-19 (indicat pel requadre) amb uns valors  baixos de contaminació, donada la incidència en la circulació i, per tant, en les emissions dels vehicles.
  • Recuperació de la mobilitat i augment dels valors de la contaminació.

En el mateix sentit hem destacat dos efectes de les polítiques de l’administració que han tingut sobre les dades de pol·lució:

Per una banda, l’entrada en funcionament de la ZBE al gener 2020 que té un comportament de reducció de la concentració en NO2 (gas emès principalment pels vehicles dièsel). Per l’altra, l’anul·lació dels peatges al setembre 2021, on s’observa un increment de la pol·lució del NO2.

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

De les gràfiques extretes de https://contaminacio.barcelona/ on obtenim les mitjanes anuals des de 2005, observem la disminució gradual de la concentració de contaminant NO2 i PM10.

Observem però que les dades estan allunyades dels valors recomanats per la OMS i tot el camí que ens queda per poder respirar un aire saludable a Barcelona.

Gráfico, Histograma

Descripción generada automáticamente

Pel que fa els dos gràfics contraposant, els anys per veure l’efecte de la contaminació respecte als mesos de l’any, veiem com ja es denota uns índexs semblants al 2018 i 2019 a finals de l’any 2021, quan la normalització del transit era evident. Per una part estaríem afectats per un menor utilització del transport públic (efecte covid) però també afectaria les restriccions de les ZBE.

Només l’any 2020 hem estat, alguns mesos, en llindars del límit considerat per la OMS com a concentració saludable.

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

Les gràfiques de les estacions de mesura de trànsit de Barcelona, per altre part, mostren a l’Eixample com segueix essent la zona més contaminada, sobrepassant els límits legals de la UE en els darrers mesos de l’any, el que de seguir la tendència, ens portarà a ser la primera estació que incomplirà la normativa en el 2022.

Seguiria Gràcia-Sant Gervasi com a l’estació més contaminada, seguida de prop de totes les altres, amb un comportament molt semblant i totes elles allunyades del límit suggerit per l’OMS com a aire saludable.