L'essència de la seguretat industrial davant la pandèmia

Sovint els responsables de manteniment associen de forma exclusiva les obligacions legals del manteniment d'instal·lacions amb els requeriments mínims d'operacions reglamentaries de manteniment preventiu, i especialment amb la realització de les inspeccions periòdiques, que es determinen als corresponents reglaments tècnics, fins al punt que hi han alguns tècnics que pensen que la realització de les inspeccions periòdiques corresponents amb un resultat favorable, els eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat.

Res més lluny de la realitat: pensar així és confondre el fi amb els mitjans, ja que la obligació principal del titular d’instal·lacions coincideix amb l’essència de la seguretat industrial, que és la de mantenir en bon estat de funcionament les instal·lacions o els equips, amb l'objectiu de prevenir els riscos industrials, limitar-les a un nivell socialment acceptable i mitigar les conseqüències dels accidents, si és produeixen. De fet és això el que els reglaments ens recorden: "Els titulars de les instal·lacions han de mantenir en bon estat de funcionament les seves instal·lacions, utilitzant-d'acord amb les seves característiques" (Art.20 RD 842/2002 de 2 d’agost, REBT), o de "Mantenir l'ascensor en bon estat de funcionament durant tot el temps que pugui ser utilitzat, complint les disposicions reglamentàries pertinents" (RD 88/2013, de 8 de febrer, ITC AEM 1 “Ascensors”).

La DA 3ª del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19, suspèn termes i a més s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic.

A més, l'article 1 de l'ordre SND/325/2020, de 6 d'abril, per la qual s'estableixen criteris interpretatius i es prorroga la validesa dels certificats de verificacions i manteniments preventius establerts en la regulació de seguretat industrial i metrològica estableix que els certificats expedits en base a les verificacions o manteniments periòdics de la reglamentació de seguretat industrial, el període de vigència finalitzi durant l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues, quedaran automàticament prorrogats fins als trenta dies naturals posteriors a la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

En el supòsit que sis mesos enrere algú ens hauria dit que el Ministeri de Sanitat emetria una ordre que aturava el rellotge del terminis de les inspeccions periòdiques, i a més que establia una prorroga 30 dies naturals un cop superada la situació d'alarma, hauríem pensat que ens hem begut l'enteniment, però es una realitat que es reflecteix al BOE i que ens porta a unes interesants consideracions sobre l’essència de la seguretat industrial.

A banda de la trista i dura situació creada pel covid-19, no només sanitària sinó de crisi econòmica que ens ha portat la pandèmia, val la pena reflexionar sobre la qüestió amb la qual començava l'article, perquè ni el reial decret ni les múltiples disposicions ministerials, que s'han publicat posteriorment ens diuen en cap moment que la seguretat d'instal·lacions s'hagi de veure reduïda, per la senzilla raó de que la inspecció periòdica és una eina no un fi. En principi, ni el RD ni l’ordre prohibeixen les inspeccions sinó que despullen el seu caràcter obligatori, per tant sempre es poden fer voluntàriament, si les condicions ho permeten. És el titular qui ha de decidir què i com ha de fer perquè la seguretat de les instal·lacions no es vegi compromesa pel fet que un tercer no pugui fer les inspeccions de les nostres instal·lacions, el que pot significar o bé continuar fent preventiu com fins ara, o be incrementar aquest manteniment, o fins i tot deixar la instal·lació fora d'ús, en el cas que no es pugui garantir un mínim de seguretat.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

prova_vertical