Parc Eòlic Solans, impuls d’energia elèctrica a Catalunya

L'aprofitament de l'energia eòlica a Catalunya ha estat una forma usual de cobrir les necessitats energètiques de la societat, concretament en l’àmbit de la producció d'electricitat. En aquest context, els parcs eòlics són elements destacats de la regió que s’han consolidat com a símbols de la transició energètica. Un d’aquests, el Parc Eòlic Solans, ubicat entre els termes municipals de La Granadella i Llardecans a Lleida, és un dels projectes desenvolupats per Elecnor més ambiciosos dels últims anys, en disposar d'una superfície d'afecció real de 45,45 Ha. El parc és un dels múltiples projectes impulsats per assolir l’objectiu Net Zero 2050 per una Europa 100% renovable. 

El Parc Eòlic Solans consta de 20 aerogeneradors, de 2,2 MW de potència nominal unitària, per la qual cosa la potència total de la instal·lació és de 44 MW.  Per aquest càlcul s'han tingut en compte els camins d'accés al parc, les plataformes de muntatge, els fonaments i vol dels aerogeneradors i la rasa per a la ubicació de les xarxes de MT i comunicacions. Els aerogeneradors tenen un rotor de 120 m de diàmetre i van muntats sobre torres tubulars còniques de 80 m d'alçada.

A l'interior de cada aerogenerador s'ha instal·lat un centre de transformació per elevar l'energia produïda a la tensió de generació de 690 V fins a la tensió de distribució a l'interior del parc de 30 kV. Mitjançant una xarxa subterrània de mitja tensió (30 kV) es recull l'energia generada pels aerogeneradors i es porta fins a la Subestació Transformadora "Monclues" 30/220 kV (existent).

També s’ha desenvolupat una línia de terra, comú per a tot el parc, formant un circuit d’equip de posta a terra i una xarxa de comunicacions per a l'operació i control del parc. El parc es completa amb els vials d'accés al parc i amb els vials interiors d'accés a cadascun dels aerogeneradors, seguint les especificacions tècniques del fabricant de l'aerogenerador. Al costat de cada aerogenerador s'ha construït una àrea de maniobra necessària per a la ubicació de grues i tràilers emprats en l'hissat i muntatge d’aquesta tecnologia. 

El principal objectiu de la xarxa de vials és el de proporcionar un accés fins als aerogeneradors, minimitzant les afeccions dels terrenys pels quals discorren. Per a això es maximitza la utilització dels camins existents en la zona, definint-se nous traçats únicament en els casos imprescindibles, de manera que es respecti la rasant del terreny natural, sempre atenent el criteri de menor afecció al medi.

En el disseny de la xarxa de vials, es va contemplar la construcció de nous camins i l'adequació dels ja existents que no hagin assolit els mínims necessaris, tant per a la fase de construcció com per a la d'explotació del Parc.

Tots els vials han de complir amb unes especificacions mínimes marcades pel fabricant de l'aerogenerador i imposades per les limitacions presentades pel transport pesant, requerit per a les diferents parts que componen la infraestructura i per la necessitat que els vials i les plataformes comptin amb la mateixa cota i pendent al llarg de la longitud de la plataforma.

Impulsar aquest parc ha estat una fita molt important per a Elecnor i ha permès, a més, poder concloure un clúster que es va començar a desenvolupar fa deu anys i que va quedar inacabat. El nivell d’exigencia que comporta poder executar aquest tipus de plantes a Catalunya, fa que tingui encara més significat.

“A més de ser l'únic parc executat en els darrers 9 anys, el projecte s'ha desenvolupat i construït sota un major estàndard de control amb un control de qualitat estricte, tant als diferents materials emprats, com a les referents al control d'execució” ha assegurat David del Moral, enginyer i Cap del Projecte a l’etapa de Construcció i, actualment, Cap d’Estudis. Això ho han assolit gràcies al treball d'un equip altament especialitzat i multidisciplinari. Respecte l’impacte social del projecte, del Moral ha continuat afirmant que “la nostra obligació és que, de donar-se, sigui el més positiu possible. Procurem realitzar la nostra activitat econòmica impactant positivament en les localitats on treballem”.

Elecnor ha construït diversos parcs de complexitat similar a la mateixa regió. En el context actual, els requisits de construcció són molt més exigents a causa de diferents factors, com són els requeriments dels bancs que financen aquestes operacions, l'arribada de clients estrangers amb un estàndard de qualitat més gran i les noves tecnologies que s'han instal·lat darrerament com màquines de major grandària, major rotor i amb una major exigència a l'hora de dissenyar i construir. Els desenvolupaments eòlics i la seva construcció posterior, així i tot, són els que més dificultats estan experimentant a causa de les altes restriccions administratives que s'experimenten en l'àmbit nacional.

dd

 

Un projecte exigent

La construcció del parc Solans va començar a finals del 2021, amb una durada de 15 mesos. Dels vint aerogeneradors que el formen, una quinzena són al terme municipal de Llardecans, a la comarca del Segrià, i la resta a La Granadella.

En un primer moment, el projecte no es va poder dur a terme a causa de la pèrdua de rendibilitat de la inversió, ocasionada pels canvis legislatius relatius al règim retributiu de l'energia generada per instal·lacions de producció d'energia basades en fonts renovables. De fet, des del 2013 fins a dates recents no s'havien construït nous parcs eòlics ni a Catalunya ni a la resta de l'estat espanyol, a causa dels esmentats canvis legislatius. 

El desenvolupament de nous models d'aerogenerador, amb una major capacitat de producció d'energia associada a un major diàmetre de rotor, juntament amb la reducció de costos de la tecnologia, han permès obtenir una rendibilitat suficient a la inversió necessària per a la construcció i explotació del parc eòlic Solans en les condicions retributives actuals i previstes en el futur. La modificació del projecte inicial es va plantejar, justament, amb un model d'aerogenerador de major diàmetre de rotor que els del projecte autoritzat l'any 2011 i, tot i que redueix lleugerament la seva potència nominal, permet una producció energètica clarament superior al projecte anterior.

El nou disseny manté la mateixa estructura del projecte autoritzat el 2011, pel que fa a les posicions dels aerogeneradors, xarxes de camins i rases elèctriques. S’ha de destacar que ha estat necessari adequar el projecte als requisits de transport i muntatge associats a la grandària d'alguns components principals dels aerogeneradors. El parc eòlic Solans va ser el primer que es va construir a les comarques de Lleida en nou anys, on l’últim va ser el de la Serra del Vilobí II, al municipi de Tarrés, que es va acabar de construir l'any 2013. 

image
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.