Què s’ha fet i què es pot fer sobre els preus de l’energia?

Els darrers mesos, gairebé més d’un any, els preus finals del mercat majorista de l’electricitat han patit una escalada insòlita que, com a conseqüència, ha comportat un augment dels preus al mercat minorista, especialment en el mercat regulat del PVPC i, per tant, un augment en la factura dels consumidors finals. La situació ha posat en alerta la societat en general, ciutadans i entitats que han reclamat solucions. També, des de la Comissió d’Energia d’Enginyers Industrials de Catalunya s’ha vist amb preocupació l’escalada de preus; s’ha analitzat i s’han fet propostes per buscar-hi una sortida.

Els enginyers i enginyeres de la comissió consideren que la crisi s’ha demostrat “profunda i persistent” i ha posat en evidència que no és una “simple crisi de preus” sinó que es tracta d’una crisi de tot el sistema energètic. La invasió d’Ucraïna no ha fet més que endurir-la de forma notable. Els experts consideren que tots els factors que l’envolten, la crisi, fan pensar que es comencen a posar de manifest els problemes que patirà el sistema elèctric en el seu trànsit des del model actual cap al model descarbontizat que preveu el PNIEC. Les energies renovables, la parada de les nuclears i la utilització marginal de les centrals de cicle combinat han  de ser el centre del mix el sistema en l’horitzó del 2030.

S’ha vist abastament, aquesta crisi del sistema no ha afectat únicament al mercat de l’electricitat. Des del febrer de l’any passat el preu del gas natural s’ha incrementat de forma brusca impactant molt directament tant en el mercat de l’electricitat com també en altres àmbits del sistema energètic i del teixit industrial. Cal, doncs, estar atents a l’evolució del preu del gas natural en els mercats internacional i també a les mesures que al llarg d’aquest temps s’han anat aplicant per tal d’aconseguir minorar els efectes de la crisi en l’economia del país.

Des de Fulls d’Enginyeria hem fet un repàs a totes aquestes mesures que el Ministeri ha materialitzat en diferents RDL amb l’objectiu de reduir l’impacte dels preus de l’energia sobre l’economia dels consumidors tan industrials com domèstics.

 

RDL 12/2021 de 23 de juny de 2021

Al mes de juny de 2021 es prenen les primeres mesures en el RDL 12/2021 que es poden resumir en tres aspectes

 • Es redueix l'IVA del 21% al 10% fins a finals d'any 2021 als consumidors amb potència contractada fins a 10 kW.
 • Es reforça el grau de protecció per als consumidors vulnerables severs i els aplica el 10% d'IVA amb independència del preu del mercat i de la potència contractada.
 • Se suspèn, durant els propers tres mesos, l'Impost sobre el Valor de la Producció d'Energia Elèctrica, que grava amb un 7% els ingressos per la venda d'electricitat al mercat i repercuteix a la factura.

 

RDL 17/2021 de 14 de setembre de 2021

Al mes de setembre, veient que tant els preus del gas natural com els preus de la electricitat segueixen clarament elevats el Ministeri aprova, amb el RDL 17/2021, un segon paquet de mesures. És l’anomenat “pla de xoc”, amb mesures de més abast, que té per objectiu tractar de frenar de manera immediata l’efecte que l’augment del preu de la electricitat està tenint sobre la resta sectors de la economia. Es poden resumir en:

 • Es manté la disminució de l'IVA del 21% al 10% que es va aprovar al juny fins a final d’any.
 • Es rebaixa l'impost de l'electricitat del 5,1% al 0,5%, es prolonga la suspensió de l'impost a la generació fins a finals d'any.
 • Es destinen 900 milions addicionals de les subhastes de CO2.
 • Es limita la pujada de la tarifa regulada del gas natural (TUR) per a les famílies i les pimes. Aquest trimestre creixerà un 4,4%, en comptes d'un 28%.
 • La creació del Subministrament Mínim Vital prohibirà el tall del servei per impagament durant sis mesos addicionals als quatre ja existents.
 • Noves subhastes que aportaran liquiditat i competència als mercats a termini per a la indústria i les comercialitzadores independents.
 • Les confederacions hidrogràfiques aplicaran criteris de desembassament per conjugar la generació elèctrica amb altres activitats sostenibles.

 

RDL 29/2021 de 21 de desembre de 2021

Arribat el mes de desembre la tendència dels preus es manté i això obliga al Ministeri a prendre unes terceres noves mesures per aconseguir reduir l’impacte sobre el preus: l’efecte sobre l’economia és cada vegada més greu:

 • El tipus de l'IVA seguirà al 10% per als petits consumidors, el tipus de l'Impost Espacial de l’energia es queda al 0,5% durant el primer quadrimestre del 2022 i l'impost al 7% a la generació elèctrica estarà suspès el primer trimestre.
 • Es prorroguen els descomptes del 60% i el 70% sobre la factura de l'electricitat per als consumidors vulnerables perceptors del bo social fins al 30 d'abril del 2022.
 • Els nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics podran gaudir de deduccions fiscals de fins al 50% al tipus impositiu de l'IBI  la quota municipal i del 90% a l'ICIO.
 • Tots els edificis no residencials i aparcaments amb més de 20 places tindran fins a l'1 de gener del 2023 per dotar-se de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en proporció a la seva capacitat.
 • La tramitació de projectes d'autoconsum menors a 100 kW queda exempta de presentar garanties econòmiques i s'autoritza l'autoconsum col·lectiu a través de la xarxa d'alta tensió

 

RDL 6/2022 de 29 de març de 2022

Amb la crisi econòmica conseqüència dels preus de l’energia derivada de la guerra a Ucraïna el Ministeri aprova un quart RDL amb l’objectiu d’aconseguir reduir els efectes sobre l’economia de tots els sectors industrial i el domèstic.

 • Es manté fins al 30 de juny de 2022 la reducció de l'IVA al 10%, de l'impost de l'electricitat al 0,5% i la suspensió de l'impost del 7% a la generació elèctrica, així com el límit al creixement de la tarifa de gas ( TUR) per a llars i pimes a les properes revisions
 • Una actualització extraordinària de la retribució a les renovables, la cogeneració i els residus permetrà reduir la factura elèctrica en 1.800 milions aquest 2022, sense alterar la rendibilitat de les instal·lacions
 • La minoració del gas per reduir els beneficis extraordinaris al mercat elèctric es prorroga fins al 30 de juny i s'amplia el seu àmbit d'aplicació a l'energia contractada a termini i a preu fix des de l'entrada de la norma, si aquest preu és superior a 67 €/MWh
 • Les llars beneficiàries del bo social creixeran en 600.000 famílies i la seva renovació es produirà automàticament. Els descomptes del 60% i el 70% per als consumidors vulnerables i els vulnerables severs es mantindran fins al 30 de juny
 • La indústria electrointensiva veurà reduïts els peatges elèctrics un 80% durant 2022, així com una compensació més gran pel cost del CO2 repercutit en l'electricitat
 • S'acceleren els processos d'autorització per instal·lar generació eòlica i solar en àrees amb poc impacte ambiental i es reserven almenys 7 GW de capacitat d'accés per a autoconsum
 • Les reserves estratègiques de gas natural passaran de 20 dies de consum a 27,5 dies, amb més flexibilitat

 

Les propostes d’Enginyers Industrials de Catalunya

Malgrat tots aquests paquets de mesures preses que han d’afavorir la contenció dels preus i les factures, Enginyers Industrials de Catalunya insisteix en incidir en altres àmbits per tal  de frenar els efectes de la pujada de preus en el sector energètic, que afecten de forma “molt decisiva” en l’economia de tota la societat. Les han recollit aquest document, i es divideixen en dos apartats. D’una banda, les mesures urgents que poden afectar de forma directa sobre el preu de l’energia elèctrica i, de l’altra, modificacions regulatòries.

Mesures urgents que poden afectar de forma directa sobre els preus de l'energia elèctrica

Segons els membres de la Comissió d’Energia, les mesures que caldria prendre de forma urgent que permetin reduir de forma immediata l’impacta que els preus del Mercat Majorista tenen sobre els preus que els consumidors finals (domèstics i industrials) són:

 • Regular un nou sistema de translació del valor del preu en el Mercat Majorista al Mercat Minorista del PVPC.
 • Consolidar l'IVA al 10% sobre les factures de clients amb potencies contractades <10 kW. Aquesta mesura es un mínim donat que com en altres països europeus caldria arribar a un IVA de 4%.
 •  Accelerar la tramitació del projecte de llei que actua sobre la retribució del CO2 que té com objectiu reduir el preu final en el Mercat Majorista considerant els pagaments per emissions de CO2 com una tassa o impost i no formant part del preu de les ofertes al Mercat Majorista.
 • Refinançar el deute del sistema elèctric, augmentant el període d’amortització per tal d’aconseguir reduir les anualitats.

 Modificacions, canvis i desenvolupament urgent de la Llei dei del sector elèctric 24/2013. Mesures regulatòries i legislatives

 • Recuperar la qualificació de servei essencial amb el que això suposa sobre el fet de donar mes drets i protagonisme al consumidor d’acord amb article 2.2l de la llei 24/2013.
 • Promoure d’una manera decidida les energies renovables, particularment els parcs fotovoltaics i eòlics.
 • Incidir en el cost de la generació per tal de reduir els preus de l'energia pel consumidor final. Per tant, un dels aspectes es reforçar l'autogeneració en si mateixa i totes les activitats relacionades amb ella com són:
 1. Incrementar l'autoconsum
 2. Eliminar les restriccions associades a les distancies en la estructuració del autoconsum.
 3. Estimular i facilitar la venda dels excedents vessats a la xarxa eliminant les restriccions en la seva valoració.
 4. Desenvolupar la normativa relativa a les comunitats d'energies renovables.
 5. Revisar la fiscalitat associada al autoconsum.
 6. Desenvolupament de la normativa comunitària relativa als agregadors de carregues autoconsum-demanda.
 • Introduir el concepte de reserves estratègiques en la utilització de l’aigua per producció elèctrica evitant així l’especulació en una situació d’alça dels combustibles o en situacions d’extrema necessitat.
 • Pensar en un repartiment gratuït de drets d’emissió per la quantitat d’energia que cada any es prevegi generar els cicles combinats
 • Promoure que les centrals de cicle combinat siguin abastides amb contractes de gas a llarg termini per tant amb preus mes baixos.
 • Accelerar l'augment de la capacitat d'intercanvi amb Europa amb l'objectiu d'aconseguir un major equilibri de preus entre la resta de països europeus i Espanya.
 • Impulsar una llei que permeti actuar de forma competitiva a l’emmagatzematge i el bombeig com a nous elements en el Sistema Elèctric.
 • Revisar, per part de la CNMC, les clàusules d’operació de les centrals amb mes de 60 anys de concessió. Límit a 75 anys en casos que no es justifiqui les inversions a amortitzar.
 • Revisar els criteris de separació d’activitats (generació, distribució comercialització) entre grups empresarials.
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.