Solucions d'optimització per a infraestructures de recàrrega

Tradicionalment les infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric que s'instal·laven fa cinc o set anys als edificis eren instal·lacions monopunt de funcionament generalment autònom i que no estaven preparades per adaptar-se de forma intel·ligent a la potència disponible a la instal·lació. Actualment, hi ha l'obligació normativa en els projectes elèctrics executius de projectar un número mínim d'infraestructures de recàrrega per a pàrquings de nova construcció: a Espanya, almenys  una de cada 40 places segons el RD 1053/2014 i a Europa mitjançant la directiva d'eficiència energètica, almenys una de cada deu.

La introducció paulatina del vehicle elèctric com a solució de transport ideal per a empreses de flotes urbanes i periurbanes està fomentar potenciar infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric que permetin implementar solucions amb balanceig de càrregues per optimitzar la potència contractada en les instal·lacions i conseqüentment, disminuir els coeficients de simultaneïtat de les mateixes que permetrà que puguin ser més rendibles com més punts de recàrrega es projectin en una instal·lació.

La ITC-BT 52 denomina aquest tipus de solució SPL (Sistema de Protecció de Línia general d'Alimentació) que es concep com una solució o sistema que mitjançant bus cablejat o mitjançant bus inalàmbric que permeti realitzar una gestió més o menys dinàmica de potència d'un conjunt d'infraestructures de recàrrega en funció de la potència contractada disponible en el circuit de recàrrega de vehicle elèctric.

La necessitat de mercat i el repte tecnològic associat al balanceig de potència ve condicionat per les barreres i els efectes colaterals econòmics que impliquen sobredimensionar els circuits elèctrics dels edificis del futur orientant-se sempre al pitjor escenari possible que consisteix en poder permetre càrregues simultànies en tots els punts de recàrrega d'una instal·lació a la seva màxima potència, que és el que es coneix com a coeficient de simultaneïtat 1.

Els fabricants de solucions de recàrrega han de preveure solucions davant la impossibilitat tècnica, en molts escenaris d'instal·lació, de poder augmentar la potència contractada o les limitacions pressupostàries d'afrontar l'impacte econòmic que això implica per al client, amb l'important augment del terme fix de potència.

En els mercats es pot identificar diferents solucions de balanceig de potència en infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric:

  • Les solucions que permeten a la pròpia infraestructura de recàrrega disponible portar a terme un balanceig dinàmic fix en infraestructures que disposin d'almenys dos connectors i que permetin fer un balanceig fix de potència entre els diferents connectors d'una infraestructura de recàrrega confingurant prèviament la potència assignada màxima per al circuit de recàrrega en la instal·lació que sempre serà fixa.
  • Les solucions de recàrrega que permetin realitzar un balanceig dinàmic de potència de forma interna entre els connectors de la pròpia infraestructura o de forma externa mitjançant un autòmat de control extern que permeti gestionar de forma intel·ligent i coordinada tots els connectors, tenint present el fix de potència per a la infraestructura de recàrrega i a més el sobrant d'energia d'altres circuits que poden aprofitar els connectors de recàrrega en determinats moments del dia.

Les dues solucions de balanceig (fix i dinàmic) es poden arribar a implementar permetent escenaris de categorització de places en les que pot arribar a parametritzar que determinats connectors siguin de categoria VIP i, per tant, s'extreguin d'aquest balanceig.

La utilització d'aquesta classe de sistemes permet reduir el coeficient de simultaneïtat de cada carregador a 0,3:  

Amb la implementació d'aquesta tipologia de solucions és possible instal·lar xarxes de molts equips de recàrrega de vehicle elèctric que poden arribar a carregar a la màxima potència possible en funció del número de vehicles que carrega de forma simultània, de la demanda de potència que sol·licita cada vehicle i del percentatge diferent de càrrega en el que es troba en temps real i de forma fixa o dinàmica.

Sens dubte, aquest factor representa un repte que afecta també l'arquitecte en la concepció de l'edifici del futur, ja que aquests sistemes de gestió intel·ligent d'energia poden arribar a gestionar-se de forma local integrant-se al BMS (Building Management System) o gestionar-se de forma remota a través de plataformes de gestió que es factures per llicències d'ús en funció del número de connectors als explotadors dels edificis.

Incorporem aquest exemple del pàrquing de la nova seu del Banc Popular a Madrid, on s'han incorporat 40 punts de recàrrega comunicats mitjançant cable Ethernet amb una electrònica de control externa i un aplicatiu de configuració Web-Browser per part del personal de manteniment. Aquestes solucions permeten poder arribar a repercutir costos d'utilització dels punts de recàrrega a empleats.