El compromís de la UPC amb el català com a llengua pròpia

La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) manté un compromís amb el foment de la llengua i la cultura catalanes ja des del mateix títol primer dels seus Estatuts, com a element consubstancial a la naturalesa i les funcions de la Universitat. Identifica el català com a llengua pròpia i vehicle d’expressió normal i es compromet a promoure’n el coneixement i l’ús, per mitjà de plans de llengües, acordats pel Consell de Govern, i serveis i recursos lingüístics per a la comunitat. Amb motiu de la diada de l’11 de setembre, que va tenir la llengua catalana com a fil conductor sota el lema "Una llengua, molts accents", es repassen les principals accions desenvolupades recentment per reforçar el català en l’activitat acadèmica. 

Des del primer acord de 1977 per normalitzar el català a la UPC, s’han aprovat plans successius amb objectius i actuacions de promoció del català com a llengua pròpia, dins d’una universitat on conviuen diferents llengües.

Els darrers dos anys, la UPC ha estat treballant molt activament en la definició de la política lingüística del sistema universitari català i, en particular, en l’elaboració del Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya (PEC). Aquest pla, aprovat el 27 de maig de 2022 per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, té per objectiu reforçar l’ús del català tant en la recerca com en la docència. En el marc d’aquest pla, el Consell de Govern de la UPC va aprovar els objectius de política lingüística (Acord CG/2022/02/33), que són 12, agrupats en 4 blocs: ús, coneixement, acollida i interculturalitat i qualitat lingüística. Aquests objectius s’estan materialitzant en accions concretes, de les quals destaquen les que estan enfocades a impulsar l’ús i el coneixement del català per part del professorat i l’estudiantat, i també l’acollida cultural i lingüística de l’estudiantat de mobilitat.

Pel que fa al coneixement de la llengua, el 13 d’abril d’aquest any el Consell de Govern va aprovar la nova normativa d’acreditació lingüística del professorat de la UPC (Acord CG/2023/03/09), que desplega el Decret sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya (2010) i actualitza la normativa anterior de la UPC, que es va aprovar el 2011. Aquesta nova normativa preveu les exempcions temporals per a l’acreditació, tal com demana el Pla d’enfortiment del català del sistema universitari, que amplia, concreta i reforça la formació gratuïta adreçada al PDI per assegurar que el professorat que no disposa d'un certificat acreditatiu assoleix el nivell de suficiència de català (C1). El 2023 la inscripció del personal docent i investigador (PDI) a cursos de català ha tingut un increment del 110 %, i la inscripció a exàmens d’acreditació d’aquest col·lectiu, del 160 % respecte a l’any anterior.

D’altra banda, el curs 2023-2024, que ara ha començat, s’ha iniciat amb una oferta nova de cursos de nivell A1 per a tot l’estudiantat de mobilitat, uns cursos que formen part de les actuacions d’acollida lingüística i cultural que du a terme la UPC des del 1997 i en què anualment participen prop de 1.500 estudiants. També destaca el programa SALSA’M, en el qual han participat més de 5.000 estudiants des del 2015. Aquest programa connecta l’estudiantat local amb l’estudiantat internacional que fa una estada a la UPC mitjançant intercanvis lingüístics, visites culturals i accions de suport acadèmic i de familiarització amb l’entorn.

Pel que fa a l’ús de la llengua, en el marc del PEC i del Pla de llengües de la UPC, es recull el compromís que varen signar els rectors i la rectora de les diferents universitats catalanes per incrementar l’oferta de docència en català fins al 80 % en les titulacions de grau. Actualment, aquest percentatge està al voltant del 65 % a la UPC.

Un dels objectius prioritaris d’aquest nou curs és incrementar aquest percentatge: amb aquesta finalitat s’està treballant amb els centres per augmentar la disponibilitat de grups en català en les diferents assignatures. Així mateix, la Universitat continuarà informant, tant el professorat com l’estudiantat local i internacional, sobre les llengües de la UPC i sobre el protocol d’ús de llengües a l’aula (Acord CG 2022/02/32), en què es recullen els drets lingüístics de l’estudiantat i el professorat, així com els compromisos que la UPC ha adquirit sobre el tema. Aquests compromisos impliquen informar l’estudiant sobre la llengua en què s’impartiran les assignatures abans de la matrícula i assegurar que es manté la llengua anunciada en la guia docent. La UPC també posa a disposició de la comunitat universitària una Bústia d’usos i drets lingüístics, que permet fer arribar queixes i suggeriments i que garanteix l’anonimat de les persones durant tot el procés.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.